جستجو
 
 
پرسشنامه انگیزش شغلی 7سوالی

 

 

پرسشنامه انگیزش شغلی

  

  


    کد پرسشنامه :     1607

    نام پرسشنامه:      پرسشنامه انگیزش شغلی

    هدف اصلی پرسشنامه :  شناسایی، بررسی، ارزیابی، تعیین انگیزش کارکنان


    تعداد سؤالات :  7 سؤال


    کاربرد : 

    تعیین میزان انگیزش شغلی

    سنجش انگیزش شغلی

    منبع این پرسشنامه و روایی و پایایی آن نامشخص است و از سایت های اینترنت دریافت شده است. 

    قیمت :  1500 تومان

    نمونه سؤالات:

      1 - برای انجام دادن کارم، صرف نظر از مشکلات موجود، تمام تلاشم را به کار می گیرم
          بسیار مخالفم     2) عموما مخالفم     3) مخالفم     4) موافقم    5) عموما موافقم      6) بسیار موافقم        
      2 - دوست دارم زودتر از موقع، کار خود را شروع کنم و یا برای به اتمام رساندن آن تا دیر وقت سر کار بمانم.
           بسیار مخالفم     2) عموما مخالفم     3) مخالفم     4) موافقم    5) عموما موافقم      6) بسیار موافقم

 

 

دانلود انواع پرسشنامه 

    
ریال 15000 قیمت

سفارش محصول

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
پیشنهادات

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اوقات فراغت معلمان کد: 1027

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نظرسنجی اوقات فراغت دانش آموزان کد: 1028

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی آموزش های کوتاه مدت و ضمن خدمت بر اساس الگوی سیپ کد: 1009

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه پذیرش نواوری اموزشی کد: 1026

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی ظرفیت ها و قابلیتهای آموزشهای مجازی در دانشگاه های مجازی ایران کد: 1023

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی کیفیت پورتال (وب سایت) آموزشی دانشگاه مجازی کد: 1024

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی آموزش ضمن خدمت کد: 1005

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اثر بخشی عملکرد تدریس معلم ادموند کد: 1012

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی اثر بخشی نظام آموزش کد: 1006

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه آموزش ضمن خدمت کد: 1007

مشاهده پرسشنامه 1015 پرسشنامه آموزش ضمن خدمت کد: 1015

مشاهده پرسشنامه 1030 پرسشنامه بررسی ظرفیت ها و قابلیت های آموزش های مجازی در دانشگاه ها کد: 1030

مشاهده پرسشنامه 1017 پرسشنامه سبک تدریس کد: 1017

مشاهده پرسشنامه 1031 پرسشنامه ارزیابی اثر بخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان کد: 1031

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رهبری در محیط آموزشی کد: 1033

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه درگیری تحصیلی 42 سوالی کد: 1034

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه خودسنجی فعالیت های آموزشی و تدریس کد: 1035

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه شناسایی عوامل تدریس اثر بخشی کد: 1036

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تمایل معلمان به مشارکت کد: 1018

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه انگیزش تحصیلی کد: 1037

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نظرسنجی اوقات فراغت دانش آموزان کد: 1038

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ترجیح سبک تدریس کد: 1032

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه انگیزه پذیرش نوآوری آموزشی کد: 1041

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه توصیف جو سازمانی مدرسه (OCDQ) از هالپین و کراف کد: 1043

مشاهده پرسشنامه تأثير آموزش ضمن خدمت بر توانمندسازي كاركنان کد: 1025

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تاثیر انواع تکنولوژی آموزشی بر پیشرفت تحصیلی و یادگیری کد: 1052

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تاثیر انواع تکنولوژی آموزشی بر پیشرفت تحصیلی و یادگیری کد: 6511

مشاهده پرسشنامه ماتریس مقایسه اثر بخشی منابع آموزشی کد: 6523

مشاهده پرسشنامه ماتریس مقایسه اثر بخشی منابع آموزشی کد: 1053

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی میزان آشنایی معلم با اهداف درس علوم چهارم کد: 6527

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی میزان آشنایی معلم با اهداف درس علوم چهارم کد: 1044

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نقش مدیران بر اساس مدل مینتزبرگ کد: 1058

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نقش آموزش ضمن خدمت در اثر بخشی مدیران و کارکنان آموزش و پرورش بر اساس مدل cipp کد: 1061

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اثر بخشی آموزش مسئولیت پذیری بر سبکهای تصمیم گیری مادران در قبال فرزندانشان کد: 6546

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه میزان آشنایی مدیران مدارس با شرح وظایف آنها کد: 6556

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی عملکرد گروه های آموزشی مقطع متوسطه کد: 6563

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ازریابی کیفیت و محتوای دوره های آموزش ضمن خدمت و کوتاه مدت کد: 6595

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی عوامل تعیین کننده در بهبود نظام آموزش عالی در رشته . . . . با استفاده از روش AHP کد: 6611

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی بر اساس مدل کرک پاتریک کد: 1003

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه عوامل موثر بر تمرکز در کلاس کد: 1070

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مقایسه میزان بکارگیری آموزش های ترکیبی اعضای هیئت علمی دانشگاه کد: 6607

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه عوامل موثر بر یادگیری سیار در آموزش کد: 1063

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه توانمندی های یک استاد کد: 1064

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه آگاهی فراشناختی MAI کد: 1065

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه جهت گیری اهداف پیشرفت میدگلی و همکاران 1998 کد: 1074

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نگرش نسبت به روش معمول شما برای مطالعه یا پرسشنامه رویکرد مطالعه و یادگیری کد: 1075

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نظر دانشجویان در مورد اساتید راهنما - رایگان کد: 1060

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری پینتریچ، اسمیت ، گارسیا و مک کیجی کد: 1066

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اهمالکاری تحصیلی سولومون و راثبلوم کد: 1077

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اضطراب امتحان اشپیل برگر (1980) کد: 1078

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سنجش روحیه پژوهش گری در دانش آموزان و عوامل موثر بر آن کد: 1069

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تعیین میزان اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت مدل فرایندی آندراگوژی کد: 1068

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سنجش رضایت فرگیران نسبت به دوره ضمن خدمت کد: 1079

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نگرش فراگیران به دوره ضمن خدمت کد: 1080

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه طرح ارزشیابی توصیفی در مدارس کد: 1083

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تجربه پژوهشی دانشجویان کد: 1085

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مطالعه وضعیت تولیدات علمی اعضای هیات علمی دانشگاه کد: 1086

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه درگیری تحصیلی 38 سوالی کد: 1089

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مهارت های مطالعه SSI کد: 1090

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مهارت های مطالعه دانشجویان کد: 1092

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تعیین موانع انجام فعالیت های پژوهشی کد: 1093

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سنجش رضایت از انتخاب رشته تحصیلی کد: 1094

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه راهبردهای آماده شدن برای امتحان کد: 1095

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه راهبردهای مطالعه و یادگیری بر اساس ده راهبرد مطالعه و یادگیری وین اشتاین کد: 1096

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه جو آموزشی خلاق - بر اساس مولفه های ده گانه جو خلاق مدل اکوال کد: 1097

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان (CASES) کد: 1098

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مقایسه نگرش نسبت به حضور در کلاس کد: 1099

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ساختار ادراک شده کلاس درس کد: 1076

مشاهده پرسشنامه چک لیست بررسی اصول ساختاری سوالات چند گزینه ای از میلمن کد: 1100

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نگرش نسبت به رشته تحصیلی دانشجویان کد: 1040

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی کد: 1046

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رضایت از تحصیل کد: 1116

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه میزان آشنایی مدیران مدارس با شرح وظایف آنها کد: 1057

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رابطه ویژگی های فردی و تجارب دانشگاهی با دستاوردهای تحصیلی دانشجویان کد: 1113

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه عوامل موثر بر حضور در کلاس درس از دید دانشجو کد: 1073

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه : سواد آماری کارکنان دانشگاه (پرسشنامه استاندارد شیلد ) کد: 1112

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی نقش آموزش مجازی در توانمند سازی کارکنان کد: 1016

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اثربخشی آموزش ضمن خدمت مجازی در سازمان- عبدوس کد: 1008

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اثربخشی دوره های آموزش مجازی دانشگاه کد: 1010

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی برنامه درسی کد: 1119

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر ترجیح دانش آموزان در انتخاب دانشگاه - فرم 2 - از دیدگاه والدین کد: 1121

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تأثیر اوقات فراغت بر پرورش مهارتهای فراغتی دانش آموزان متوسطه کد: 1020

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تأثیر اوقات فراغت بر پرورش مهارتهای فراغتی دانش آموزان متوسطه کد: 1020

مشاهده پرسشنامه فرم نظرسنجی کیفیت و ارزیابی پرسشنامه های محقق ساخته کد: 6620

مشاهده پرسشنامه روش ساخت و شیوه نمره دهی آزمون اختلال نوشتن فلاح چای کد: 1122

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر ترجیح دانش آموزان در انتخاب دانشگاه فرم 1 - از دیدگاه دانش آموزان کد: 1120

مشاهده پرسشنامه Source Credibility Measure کد: 2503

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سواد برنامه درسی کد: 1123

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سنجش رضایت از رشته تحصیلی کد: 1124

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه درگیری تحصیلی سه عاملی کد: 1087

مشاهده پرسشنامه مقیاس درگیری تحصیلی اسچوفیلی - لی تر - ماسلاچ - جکسون کد: 1088

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اثربخشی سیستمی پورتال سازمانی کد: 1110

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نقش آموزش ضمن خدمت در اثر بخشی مدیران و کارکنان آموزش و پرورش بر اساس مدل CIPP کد: 6533

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اثر بخشی آموزش مسئولیت پذیری بر سبکهای تصمیم گیری مادران در قبال فرزندانشان کد: 1147

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اثر بخشی سازمانی پارسونز در راه و شهرسازی کد: 6510

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اثر بخشی سازمانی پارسونز در راه و شهرسازی کد: 1108

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اثر بخشی سازمانی پارسونز در راه و شهرسازی کد: 1146

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی اثربخشی کارکنان مدرسه کد: 1109

مشاهده پرسشنامه ماتریس مقایسه اثر بخشی منابع آموزشی کد: 1107

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اثر بخشی عملکرد تدریس معلم ادموند کد: 1105

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اولویت بندی عوامل موثر بر اثربخشی تدریس کد: 1106

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی بر اساس مدل کرک پاتریک کد: 1144

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اثربخشی آموزش مجازي در توانمند سازي کد: 1145

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اثربخشی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مسائل اخلاقی سازمان مدل لاودن کد: 1114

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اثربخشی دوره های آموزشی کارکنان مدل CIPP کد: 1143

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اثربخشی سازمانی کد: 1102

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اثربخشی سازمانی پارسونز (AGIL) کد: 1103

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه چهار وجهی تعیین اثربخشی سازمانی یا ارزیابی اثربخشی سیستم ها بر اساس نظریه کُهن کد: 1104

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اثربخشی معلم ادموند و همکاران کد: 1105

مشاهده پرسشنامه توجه : جهت جستجوی پرسشنامه موردنظر از کلید ترکیبی کنترل + اف استفاده کنید و کلمات کلیدی پرسشنامه را جستجو کنید کد: 

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه انگيزش تحصيلي- مك اينرني و سينكلاير کد: 1600

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس کد: 1601

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه انگیزه پیشرفت برنارد واینر کد: 1602

مشاهده پرسشنامه انگیزش شغلی رابینز - ماینر - اسمیت کد: 1603

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه انگیزه شغلی هکمن و اولدهام بر اساس پرسشنامه موسسه امریکایی JDS کد: 1604

مشاهده پرسشنامه انگیزه شغلی هرزبرگ کد: 1605

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی رابطه بین انگیزش شغلی و کارایی کد: 1606

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه انگیزش شغلی 7سوالی کد: 1607

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه شناسایی و سنجش عوامل موثر بر انگیزه تحصیلی دانش آموزان کد: 1618

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه انگیزه شرکت در گروه های مجازی و اجتماعات آنلاین کد: 1609

مشاهده پرسشنامه مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر کد: 1610

مشاهده پرسشنامه علل بی انگیزگی دانش آموزان توسلی کد: 1611

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه انگیزه تحصیلی دانشجویان 55 سوالی کد: 1608

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مقیاس عوامل انگیزشی از دید کارکنان و سرپرستان و اولویت بندی آنها کد: 1615

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سنجش انگيزه مديريت کد: 1617

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه انگیزش شغلی کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه بر اساس مدل دوبعدی هرزبرگ کد: 1613

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه علل کم رغبتی خلاقیتی هنرجویان هنرستان ها کد: 1612

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه انگیزش شغلی کارکنان کد: 1614

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه انگیزه پذیرش نوآوری آموزشی کد: 1627

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری پینتریچ اسمیت گارسیا مک کیجی کد: 1620

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تکیه گاه های شغلی دنیزگربر اساس مدل شاین کد: 1641

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه جو اخلاقی درک شده جان کالن - انگلیسی کد: 1215

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اخلاق حرفه ای کد: 1209

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تاثیر فناوری بر مسایل اخلاقی سازمانها کد: 6593

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نگرش به حجاب کد: 1260

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر مسائل اخلاقی از دیدگاه لاودن کد: 1204

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه معیار سنجش رشد اخلاقی کد: 1211

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اخلاق سازمانی کارکنان کد: 1213

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزش های اخلاقی در سازمان کد: 1212

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر مسائل اخلاقی از دیدگاه لاودن کد: 1204

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) و مسائل اخلاقی سازمان از دیدگاه دکتر لاودن کد: 1204

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اخلاق - نظریه لاودن کد: 1204

مشاهده پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون کد: 1300

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تاثیر موبايل بر ارتباطات اجتماعي کد: 1301

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارتباطات سازمانی کد: 1302

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تاثیر ارتباطات سازمانی بر مدیریت بحران کد: 1303

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی رابطه ارتباطات سازمانی با مدیریت بحران کد: 1303

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارتباطات سازمانی کد: 1302

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مهارت های ارتباطی خاقانی کد: 1305

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه عوامل موثر بر ارتباطات مجازی کد: 1306

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اثربخشی ارتباط الكترونيكي با مشتری بر رضايت مشتريان مدل رضایت مشتری آمریکا eCRM in ACSI کد: 1340

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تاثیر اتوماسیون اداری بر ارتباطات سازمانی کد: 1307

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه پایداری اجتماعی بر اساس مدل چارلز کد: 1516

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تاثیر هوش سیاسی در پیشرفت توسعه سیاسی کد: 1560

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه حمایت اجتماعی درک شده کد: 1514

مشاهده پرسشنامه 1510 پرسشنامه سبک زندگی گادوین SLIQ کد: 1510

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مهارت های ارتباطی - جی. بارتون کد: 1520

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه حکمرانی خوب و مشارکت شهروندی کد: 1540

مشاهده پرسشنامه 1507 پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت کد: 1507

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه کیفیت زندگی – ۲۶ آیتمی سازمان بهداشت جهانی (۲۶-WHOQOL) کد: 1513

مشاهده پرسشنامه 1504 پرسشنامه مد گرایی در دانش آموزان کد: 1504

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه های مدیریت بازرگانی و بازاریابی کد: 

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی خطر استرس شغلی کد: 1502

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه صمیمیت کد: 4023

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نشاط در بین همکاران کد: 4026

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه افسردگی بک - فرم کوتاه (BDI-S) کد: 4046

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه خوش بینی کد: 4027

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی کارکنان مزلاچ کد: 4640

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر1982 کد: 4041

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مقیاس عصبیت یا روان نژندگرایی میزان سازگتری کد: 4060

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه خود متمایز سازی اسكورن و فرايد لندر کد: 4056

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مثبت انديشی (شادکامی اکسفورد ( کد: 4025

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مقیاس صمیمیت کد: 4022

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تغییر رفتار کد: 3919

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی خطر استرس شغلی کد: 1502

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ کد: 4039

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه خودکارآمدی شرر کد: 4002

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سبک هویت کد: 4003

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه حمایت اجتماعی خانواده ها در بیماران مزمن کد: 4004

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سبک شخصیت نئو NEO-PI-R کد: 4080

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تاب آوری( CD_RIS) کد: 4007

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تجربه های اوج و عرفان در دعا کد: 4008

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه شخصیت آیزنگ و سی بیل آیزنگ کد: 4006

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بهداشت روانی کشمیری کد: 4010

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه باورها غیر منطقی جونز کد: 4011

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس کد: 4018

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه شاخص رضایت زناشویی والتر دبلیو هودسن کد: 4019

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رفتار خصمانه کد: 4021

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت WHOQOL- BREF کد: 4028

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سبک زندگی مایرز انگلیسی کد: 4030

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مثبت اندیشی کد: 4024

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی مسلاچ و جکسون MBI (1981) کد: 4012

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس بلینگرو موس کد: 4053

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه خودپنداره بدنی مارش کد: 4057

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه خود توصیفی بدنی مارش کد: 4058

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه خود نظم دهی فراشناختی پینتریچ و دیگروت کد: 4036

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی عمومی شوارز و جروسلم کد: 4055

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مقیاس خود تنظیمی عمومی میلر و براون کد: 4042

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سبک اسناد سليگمن و سينگ کد: 3913

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه خود نظم دهی فراشناختی پینتریچ کد: 4037

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارتقاء آموزش و بهبود سلامت روان کد: 4009

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مقیاس حس خودکارآمدی مدرس کد: 4034

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تنظیم هیجان گراس و جان کد: 4049

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تاب آوری كانر و ديويدسون کد: 4044

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان کد: 4051

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه شادکامی آکسفورد کد: 4050

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه درک ویژگی های عملکرد و پذیرش آن (بر اساس مدل اشاعه نوآوری راجرز) کد: 4076

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه استرس تحصیلی کد: 4040

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه جستار انگیزش درونی کد: 4038

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ابعاد شیوه زندگی کد: 4054

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه طلاق عاطفی DES کد: 4061

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه کنترل خشم رضاخانی کد: 4091

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مهارتهای مقابله ای کد: 4017

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مهارت مقابله ای کارور 40سوال 10 عامل کد: 4016

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه کمک طلبی تحصیلی انگلیسی کد: 4092

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بیش فعالی کد: 4093

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه علل اعتیاد کد: 4097

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ابراز وجود یا جرات ورزی کد: 4094

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی اختلال بیش فعالی و کمبود توجه در بزرگسالان وِندِر و اوتا کد: 4095

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تشخیص اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه سواری کد: 4045

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه راحتی عمومی کولکاب کد: 4096

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه راحتی عمومی کولکاب کد: 4096

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه راحتی عمومی کولکاب کد: 4096

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه همدلی پزشک - مقیاس جفرسون کد: 2752

مشاهده پرسشنامه بررسي میزان همدلی پزشکان از دیدگاه بیماران کد: 2753

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه آگاهی از حقوق بیمار بر اساس منشور حقوق بيماران 14 گویه کد: 2757

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه آگاهی از حقوق بيماران ده گویه ای کد: 2756

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی درد مک گیل کد: 2750

مشاهده پرسشنامه Mc Gill Pain Questionnaire کد: 2751

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سنجش آگاهی مادران از دوران بارداری کد: 2754

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه زمینه‌یابی سلامت ویر و شربورن - 36 SF- کد: 2759

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه کیفیت زندگی در کودکان و نوجوانان مبتلا به بیماری کیستیک فیبرووزیس کد: 2761

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اتانازی کد: 2748

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه پرستاری مبتنی بر شواهد یا Evidence-Based Nursing Questionnaire کد: 2749

مشاهده پرسشنامه مقیاس خودکارآمدی دیابت Diabetes Self-Efficacy Scale کد: 2746

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه درخواست بررسی اخلاقی طرح‌های پژوهشی پزشکی کد: 2747

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه غربالگري علايم قبل از قاعدگي PSST کد: 2700

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه فرم بررسی مهارت عملی فراگیر از طریق مشاهده مستقیم (ِDOPS) کد: 2728

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رضایت مندی کارورزان از روش ارزیابی DOPS کد: 2742

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رفتار حرفه ای پرستاران کد: 2730

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ کد: 2709

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تعیین میزان آگاهی و نگرش و عملکرد شما درباره بهداشت بلوغ کد: 2101

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه میزان رضایت مندی مراجعان از خدمات کتابخانه کد: 5335

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی عوامل و میزان رضایت شغلی کتابداران کد: 5314

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رضایت از خدمات کتابخانه کد: 5313

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی معماری کتابخانه ها متناسب با نیازهای افراد خاص کد: 5318

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سنجش عوامل مؤثر بر موفقیت کتابخانه کد: 5311

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی نقش عملکرد انجمن کتابداری و اطلاع رسانی کد: 5310

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه استفاده پذیری وب سایت کتابخانه کد: 5317

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه کیفیت خدمات کتابخانه ای (بر اساس مدل لایب کوآل) کد: 5315

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه امنیت اطلاعات در کتابخانه کد: 5301

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سنجش مهارتهای مورد نیاز کتابداران کد: 5336

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی وب سایت کتابخانه کد: 5337

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی کیفیت خدمات کتابخانه کد: 6588

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سواد اطلاعاتی کتابداران بر اساس تعریف انجمن کتابداری آمریکا کد: 5320

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مدیریت دانش کتابخانه کد: 5329

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سرمایه اجتماعی کتابخانه کد: 5327

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه شناسایی الگوی فرهنگ سازمانی حاکم بر کتابخانه کد: 5331

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رضایت شغلی کتابداران کد: 5333

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رویکردهای مطالعه انتویستل و تیت کد: 5338

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نقش کتابخانه ها در آموزش کد: 5302

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سنجش میزان رضایت مراجعه کنندگان از خدمات کتابخانه دانشگاه کد: 5312

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی میزان آگاهی و استفاده از سیستم های اطلاعات مدیریت MIS کد: 5042

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سیستم اطلاعات پشتیبان تصمیم گیری در سازمانها MIS & DSS کد: 5043

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی میزان استفاده از فناوری اطلاعات در سازمان کد: 5004

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی فرصتها و تهدیدهای فناوری اطلاعات در تربیت دختران کد: 6599

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه موانع استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (فناوری هوشمند) در آموزش کد: 5017

مشاهده پرسشنامه اثربخشی آموزش های مجازی ضمن خدمت کارکنان سازمان کد: 5015

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه زیر ساختارهای روش نوین آموزش الکترونیک در دانشگاه کد: 5028

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه استفاده از تکنولوژی آموزشی و نقش آن در اموزش کد: 5029

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه وضعیت استفاده از فناوری اطلاعات کد: 5030

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه پذیرش فناوری یوتات - انگلیسی کد: 5011

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سنجش تاثیر رایانه بر عملکرد تحصیلی - هوش - انزوا - سلامت دانش اموزان کد: 5010

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه هوشمند سازی توسلی کد: 5000

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی میزان موفقیت هوشمند سازی مدارس کد: 5001

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه فناوری اطلاعات کد: 5004

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه پذیرش فناوری مدل دیویس TAM کد: 5002

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی وب سایت کتابخانه های دانشگاهی کد: 5040

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی و بررسی تاثیر فناوری بر چابکی سازمان بر اساس مدل شریفی و ژانگ کد: 5009

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی فرصتها و تهدیدهای فناوری اطلاعات در تربیت دختران کد: 5008

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه میزان آشنايی با فناوری اطلاعات و ارتباطات کد: 5007

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ساختار محیط کد: 5012

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه علل گرایش به اینترنت کد: 5013

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نقش اینترنت و رسانه های نوین در بازار یابی گردشگری ورزشی کد: 5014

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نقش اینترنت و رسانه های نوین در بازار یابی گردشگری ورزشی کد: 6335

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی کیفیت وبسایت 31س کد: 5035

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اثر تکنولوژی های اطلاعات و ارتباطات بر مسائل اخلاقی در سازمان مدل لاودن کد: 1204

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اثربخشی ارتباط الكترونيكي با مشتری بر رضايت مشتريان مدل رضایت مشتری آمریکا eCRM in ACSI کد: 5006

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر مسائل اخلاقی از دیدگاه لاودن کد: 5034

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ویژگی های فناوری اطلاعات کد: 6571

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات با مدیریت منابع انسانی کد: 6575

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تست اعتیاد به اینترنت IAT کد: 5016

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تاثیر انواع تکنولوژی آموزشی بر پیشرفت تحصیلی و یادگیری کد: 5022

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی عوامل انگیزشی مشارکت در اجتماعات آنلاین بر اساس مدل فازی کد: 5041

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رضایت از اینترانت ، اندازه گیری رضایت کاربران از شبکه های داخلی آویلا کد: 5038

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نقش عوامل زمینه ای در بکارگیری فناوری اطلاعات کد: 5023

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نقش وب سایت ها در خدمات دولت الکترونیک کد: 5026

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نگرش دانشجویان نسبت به استفاده از تلفن همراه کد: 5024

مشاهده پرسشنامه تست اعتیاد به اینترنت یا پرسشنامه وابستگی به اینترنت یانگ IAT کد: 5025

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مدیریت ارزش در سازمان کد: 4802

مشاهده پرسشنامه 4811 پرسشنامه میزان موفقیت مدیران در پروژه مترو کد: 4811

مشاهده پرسشنامه 4 823 پرسشنامه سنجش بهبود سبز کد: 4823

مشاهده پرسشنامه 4812 پرسشنامه اقتصاد- زیر ساخت - نوآوری - رقابت - راهبرد - آموزش - فساد اداری - گردشگری - محیط زیست کد: 4812

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه خودارزيابي مدل بالندگي مديريت سازماني پروژه کد: 2510

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی و بررسی تاثیر فناوری بر چابکی سازمان بر اساس مدل شریفی و ژانگ کد: 3506

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی تاثیر عوامل درون سازمانی بر چابکی سازمانی کد: 3500

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اندازه گیری چابکی سازمان اسپایدزر کد: 3503

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه عوامل موثر بر چابکی بنگاه های خدماتی و تولیدی کد: 3504

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی شریفی و ژانگ کد: 3505

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه عوامل درونی سازمانی بر چابکی سازمان کد: 6590

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه عوامل موثر بر توانمند سازی کد: 3226

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه توانمند سازی مارکوارت کد: 3224

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه توانمند سازی مارکوارت کد: 3224

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه عوامل موثر بر توانمند سازی اعضای هیات علمی کد: 3228

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه توانمند سازی اسپریتزر کد: 3222

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سنجش ابعاد توانمندسازی مدیران آموزشی کد: 3225

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه استاندارد توانمند سازی ال دفت کد: 3230

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه توانمند سازی کارکنان و مدیریت عملکرد کد: 3234

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه توانمند سازی کارکنان کد: 3236

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی نقش آموزش ضمن خدمت در توانمند سازی کارکنان کد: 3246

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارتباط بین مدیریت عملکرد و توانمند سازی کد: 3235

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ادراک از مدیریت کد: 3220

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه شایستگی شغلی مدیران سنجش و ارزیابی شایستگی شغلی کاندیداهای پست مدیریتی در سازمان کد: 4761

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی مهارت ها و شایستگی های مدیران مدل بازخورد 360 درجه بر اساس متدولوژی بیهام و مایر کد: 4760

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه شناسایی و ارزیابی شایستگی های مدیریت کد: 4762

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه شناسایی و ارزیابی شایستگی های مدیریت کد: 4762

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه شایستگی حرفه ای هنرآموزان کد: 4765

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسي عوامل مؤثر در موفقيت فعاليت هاي تحقيقاتي کد: 6282

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه موفقيت/ ارتقاء رادسیپ کد: 6281

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ابعاد موفقيت پارکر و کازمایر کد: 6280

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه دانش سازمانی توسلی کد: 6525

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارتباط بین مدیریت عملکرد و توانمند سازی کد: 6515

مشاهده پرسشنامه 5مقاله درباره سواد اطلاعاتی کد: 47001

مشاهده پرسشنامه مقاله رضایت از تحصیل کد: 11161

مشاهده پرسشنامه راهنمای خرید و دانلود محصولات کد: 

مشاهده پرسشنامه تست کد: 

مشاهده پرسشنامه امكان سنجي استقرار مديريت دانش در صنعت فولاد کد: 56001

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مكانيزم هاي يادگيري سازماني کد: 4312

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه یادگیری سازمانی فام تای کد: 4313

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سازمان یادگیرنده مارسیک و واتکینز DLOQ کد: 4303

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی سازمان یادگیرنده 9 عاملی نفی کد: 4304

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه یادگیری سازمانی در سه بعد فردی- گروهی-سازمانی کد: 4305

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی سازمان یادگیرنده توسلی بر اساس مدل سنگه کد: 4306

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی مولفه های سازمان یادگیرنده کد: 4310

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ممیزی یادگیری ارزیابی سازمانی یادگیرنده کد: 4307

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ویژگی های سازمان یادگیرنده (ویک و لئون) کد: 4308

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی مکانیزم های یادگیری سازمانی آرمسترانگ کد: 4309

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی ابعاد سازمان یادگیرنده مارکوارت کد: 4302

مشاهده پرسشنامه راهنما و اطلاعات بیشتر کد: 0000

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نظام مدیریت جانشین پروری - مدل کیم کد: 3301

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی عوامل موثر بر پیاده سازی و جانشین پروی سازمان ها کد: 3302

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نگرش نسبت به بهره وری کد: 2200

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه استانداراد بهره وری هرسی و گلد اسمیت 7 عاملی کد: 2201

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رابطه سبک رهبری و بهره وری کد: 2202

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه چهار وجهی تعیین اثربخشی سازمانی یا ارزیابی اثربخشی سیستم ها بر اساس نظریه کُهن کد: 2203

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی کد: 2220

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رابطه سبک رهبری و بهره وری کد: 2227

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه عوامل موثر بر ارتقای بهره وری منابع انسانی کد: 6591

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی کد: 2204

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه استاندارد بهره وری منابع انسانی کد: 2205

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بهره وری فردی کد: 2207

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رابطه بهره وری و مدیریت عملکرد کد: 2209

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی کد: 2208

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تاثیر ویژگیهای شخصیتی بر بهره وری کارکنان کد: 2211

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رابطه فرهنگ سازمانی با بهره وری نیروی انسانی در شرکت خدماتی و تولیدی کد: 2212

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نقش عوامل سازمانی در بهره وری منابع انسانی کد: 2210

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی کد: 2213

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی عوامل موفقیت مهندسی مجدد بانک کد: 1813

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رابطه عدالت سازمانی و توزیع در آمد مشتریان در اعطای تسهیلات بانک کد: 1804

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رابطه عدالت سازمانی و توزیع در آمد مشتریان در اعطای تسهیلات بانک کد: 1804

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رابطه میزان آگاهی کارکنان در تعامل با مشتریان و میزان کارایی آنها در بانک کد: 6581

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه انتظارات و ادراکات مشتریان از کیفیت خدمات بیمه کد: 1803

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ریسک درک شده کد: 1823

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی رابطه ریسک درک شده و انگیزه رفتاری در بانکداری اینترنتی کد: 1806

مشاهده پرسشنامه کتاب مدیریت ریسک کد: 1820

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مدیریت ریسک در بیمارستان کد: 1821

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ترجیح برند - بررسی تفاوت ترجیح برند بین دو برند . . . کد: 1740

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی عملکرد نام برندهای تجاری بر بازار یا ارزش نام برند کد: 1742

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزش برند تجاری صنعتی انگلیسی کد: 1755

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزش نام برند کد: 1742

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه موانع برند سازی کد: 1741

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه وفاداری به برند کد: 1745

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه عوامل موثر بر توسعه برند کد: 1750

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نام تجاری برند کد: 1759

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تاثیر تبلیغات بر برند تجاری کد: 1743

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی در جذب مشتریان باشگاههای ورزشی کد: 6610

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه وضعیت صادرات بازار محور کد: 6543

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی تاثیر فرهنگ عمومی بر ورود ایران به بازارهای جهانی کد: 1732

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه وضعیت صادرات بازار محور کد: 1734

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه آميخته بازاريابي سبز بر تصميم خريد سبز مصرف كنندگان مدل ریور 2004 4p کد: 1700

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی در جذب مشتریان باشگاه های ورزشی کد: 1702

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نقش اينترنت و رسانه هاى نوين در بازاريابى گردشگرى ورزشى کد: 1780

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه آميخته بازاريابي سبز بر تصميم خريد سبز مصرف كنندگان کد: 1700

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی در جذب مشتریان باشگاه های ورزشی کد: 1702

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی در جذب مشتریان باشگاه های ورزشی کد: 1702

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بازاریابی رابطه ای در هتل - انگلیسی کد: 1786

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه موانع برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی محور کد: 1785

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بازاریابی ویروسی کد: 1783

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه شناسایی ابزارهای تاثیر گذار بازاریابی سبز بر رفتار مصرف کنندگان کد: 1701

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تاثیر آمیخته بازاریابی در تصمیم خرید و میزان رضایت مشتریان از دیدگاه کاتلر کد: 1709

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تاثیر آمیخته بازاریابی در تصمیم خرید و میزان رضایت مشتریان از دیدگاه کاتلر کد: 1709

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تعیین و اولویت بندی عوامل رضایت‌مندی نمایندگان فروش بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی AHP کد: 1736

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه عملکرد داوطلبانه مشتری کورت : وفاداری مشتری ، همکاری مشتری ، مشارکت مشتری کد: 1738

مشاهده پرسشنامه مقاله مدیریت ارتباط با مشتری کد: 4323

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه شناسایی ابزارهای تاثیر گذار بازاریابی سبز بر رفتار مصرف کنندگان کد: 1701

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اثربخشی ارتباط الكترونيكي با مشتری بر رضايت مشتريان مدل رضایت مشتری آمریکا eCRM in ACSI کد: 1731

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه خرید سبز کد: 1720

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی رضایت مشتری کد: 1735

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی رضایت مشتریان محصولات غذایی تولیدی در شرکت ... کد: 1737

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بیگانگی شغلی ملوین و سیمن کد: 6513

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بیگانگی شغلی مدل ملوین و سیمن - توسلی کد: 2300

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی مدیریت بحران در سازمان کد: 1901

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سنجش مدیریت بحران در مدرسه کد: 1902

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی رابطه ارتباطات سازمانی با مدیریت بحران کد: 1903

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تاثیر ارتباطات سازمانی بر مدیریت بحران کد: 1903

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مدیریت بحران ح کد: 6558

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مدیریت بحران کد: 1904

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مدیریت بحران حوادث طبیعی زلزله و سیل کد: 1905

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مدیریت آشوب میرزاده کد: 1940

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه موانع خصوصی سازی آموزش عالی کد: 2020

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه موانع خصوصی سازی آموزش عالی کد: 2020

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی برون سپاری شرکتها کد: 2003

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تاثیر برون سپاری بر بهره وری پروژه های تولیدی کد: 6583

مشاهده پرسشنامه فرم مصاحبه نیمه ساختار یافته برون سپاری آموزشی کد: 6585

مشاهده پرسشنامه فرم مصاحبه نیمه ساختاریافته - برون سپاری آموزشی کد: 2002

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه برون سپاری خدمات و فعالیت های سازمان کد: 2001

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی تاثیر فرهنگ عمومی بر ورود ایران به بازارهای جهانی کد: 6514

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه فرهنگ شهروندی کد: 6565

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی مدل رابینز (فرم کوتاه شده) کد: 4901

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه فرهنگ سازمانی بر اساس مدل مدور کد: 6594

مشاهده پرسشنامه Humming Corporate Culture Questionnaire کد: 4910

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه فرهنگ سازمانی ال. دفت کد: 4908

مشاهده پرسشنامه بررسی تاثیر فرهنگ مبتنی بر دانش بر عملکرد مدیریت دانش کد: 4924

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه فرهنگ سازمانی بر اساس الگوی هافستند کد: 4906

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزيابي فرهنگ يادگيری در شرکتهای صنعتی کد: 4912

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز 56 سوالی کد: 4900

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون از حیدرآبادی کد: 4902

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه عوامل موثر بر فرهنگ مطالعه در ایران کد: 4911

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه شناسایی الگوی فرهنگ سازمانی حاکم بر کتابخانه کد: 4920

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی کوئین و کامرون کد: 4904

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی تاثیر فرهنگ عمومی بر ورود ایران به بازارهای جهانی کد: 6514

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون از اقای رضایی کد: 4903

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون از اقای مقدم کد: 4905

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ابعاد فرهنگی سازمانی بر اساس مدل هافستد اصلاح شده توسط وو 2006 کد: 4907

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه فرهنگ سازمانی مدل هافستد کد: 4909

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه فرهنگ سازمانی در صنایع کد: 4921

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه دلبستگي شغلي 20 سوالی کد: 3701

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سبک های دلبستگی بارتولوميو وهوروتيز کد: 4043

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه خلاقیت رندسیپ کد: 3602

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ابتكار و نوآوري شغلي کد: 3607

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه خلاقیت 6 عاملی کد: 3603

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزيابي TRIZ کد: 3613

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه خلاقیت شغلی 34 سوالی فخریان کد: 3608

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه خلاقیت سازمانی در مدرسه کد: 3609

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه علل کم رغبتی خلاقیتی هنرجویان هنرستان ها کد: 3606

مشاهده پرسشنامه آزمون سنجش خلاقيت تورنس - عابدی کد: 3601

مشاهده پرسشنامه 3910 پرسشنامه حقوق شهروندی کد: 3910

مشاهده پرسشنامه 3911 ارزیابی فعالیت شهروندان ایرانی در چهارچوب دیپلماسی شهروندی کد: 3911

مشاهده پرسشنامه 3912 پرسشنامه رفتار عقلانی مدیران کد: 3912

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی بر اساس مدل گراهام و پادسکف کد: 3904

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رفتار حرفه ای بر اساس رفتار حرفه ای دانشجویان پرستاری GOZE کد: 3914

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه انگلیسی معیار حاکمیت شرکتی کد: 2501

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه شهروند جهانی کد: 3906

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه شدت خشم کد: 3916

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تاثیر دسترسی به اطلاعات در استقرار حکمرانی مطلوب کد: 3960

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی میائو کد: 3907

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی نتمایر کد: 3908

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه شناسایی و اولویت بندی عوامل حکمرانی خوب AHP کد: 3961

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی یون و سو کد: 3918

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی گوکترک مناسب محیط و کارکنان آموزشی کد: 3917

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی ارلی و لین کد: 3909

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی ارلی و لین کد: 3909

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه های مرتبط با هوشمند سازی مدرسه کد: 

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزيابي ميزان موفقيت هوشمند سازي کد: 6350

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سنجش سطح هوشمندسازی کد: 6354

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سنجش سطح هوشمندسازی کد: 6352

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه موانع استفاده از فاوا در آموزش کد: 6351

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اثربخشی سیستم های آموزشی هوشمند کد: 6353

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نقش اینترنت و رسانه های نوین در بازاریابی گردشگری ورزشی کد: 5503

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه گردشگری الکترونیکی یا مجازی کد: 5504

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی امکانات و تسهیلات گردشگری توسلی کد: 5500

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه راههای توسعه گردشگری فرهنگی کد: 5505

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه گردشگری کد: 5507

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نقش اینترنت و رسانه های نوین در بازار یابی گردشگری ورزشی کد: 1205

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه هوش چندگانه چیسلت و چاپمن کد: 6305

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه هوش معنوی کینگ SISRI-24 کد: 6361

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه :هوش های چند گانه گارنر-80 سئوالی کد: 6300

مشاهده پرسشنامه هوش هیجانی تراويس .براد بري و جين . گريوز کد: 6302

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه هوش عاطفی اچ. وزینگر کد: 6320

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه هوش هيجاني شرينگ کد: 6321

مشاهده پرسشنامه هوش هیجانی بار آن 90 سئوالی کد: 6323

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه هوش اجتماعی 21س کد: 6330

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه هوش تجاری به زبان انگلیسی کد: 6341

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه هوش هیجانی کد: 6343

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه هوش سازمانی کهن کد: 6367

مشاهده پرسشنامه هوش فرهنگی ارلی وانگ در سال 2003 کد: 6380

مشاهده پرسشنامه هوش فرهنگی کد: 6381

مشاهده پرسشنامه هوش فرهنگی ارلی و وانگ کد: 6382

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه هوش سازمانی آلبرشت کد: 6366

مشاهده پرسشنامه هوش اجتماعی 21 گویه ای کد: 6332

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه هوش هیجانی در هنگام تدریس کد: 6325

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه هوش معنوی کد: 6363

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه هوش اجتماعی تت 2008 کد: 6331

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه هوش رقابتی 5 بعدی واله و وایت کد: 6370

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه هوش رقابتی واله و وایت کد: 6542

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه هوش هیجانی تراويس براد بري و جين گريوز کد: 6324

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه هوش معنوی 42 سوالی 4 مولفه کد: 6360

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی کد: 6306

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه استاندارد جو اخلاقی سازمان جان کالن - انگلیسی کد: 3417

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه شاخص های جو سازمانی هالپین و کرافت کد: 3402

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه توصیف جو سازمانی مدرسه (OCDQ) از هالپین و کرافت کد: 3403

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اندازه گیری کارایی درونی مدرسه کد: 5249

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اندازه گیری کارایی درونی مدرسه کد: 5249

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه کارایی کارکنان با رویکرد روابط انسانی کد: 5245

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی رابطه انگیزش شغلی کارکنان با کارایی سازمان کد: 5240

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه کارایی مدیران کد: 5247

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه کیفیت زندگی کاری باقری کد: 5464

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی کارکنان کد: 5251

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه آزمون جهت گیری = خوش بینی شییر و کارور کد: 5122

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه وضعیت کار آفرینی سازمانی کد: 5102

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ویژگی های شخصیتی کارآفرینان کد: 5109

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه خودارزیابی کارآفرینی اجتماعی بر اساس مدل دیز کد: 5120

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تاثیر آموزش کار آفرینی بر ارتقای فرهنگ کار آفرینی در دانشگاه کد: 5124

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه موانع کار آفرینی در بانک کد: 5110

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی دوره های آموزشی کار آفرینی دانشجویان کد: 5111

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی آموزش کار آفرینی در برنامه درسی کد: 5112

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه خودارزیابی کارآفرینی - تست کارآفرینی کد: 5113

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی و شناخت ویژگی های کارآفرینان کد: 5114

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه شناسایی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی کد: 5115

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه کار آفرینی فردی کد: 5116

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نوآوری کارآفرینی کد: 5117

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه شناسایی کارآفرینان - ابزار سنجش کارافرینان ایرانی کد: 5101

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی کیفیت وب سایت صدیقی کد: 5412

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه کيفيت زندگي کاری در سازمان بر اساس مدل والتون کد: 5460

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه کیفیت زندگی – ۲۶ آیتمی سازمان بهداشت جهانی (۲۶-WHOQOL) کد: 5462

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رضایت از خدمات بانک صنعت و معدن کد: 5414

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه کیفیت کار تیمی هوگل و گموئندن 6 عاملی کد: 5421

مشاهده پرسشنامه TQM پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر کد: 5407

مشاهده پرسشنامه TQM پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع یا مدیریت کیفیت فراگیر کد: 5435

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه کیفیت زندگی فرم کوتاه SF کد: 5471

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه کیفیت زندگی سازمانی 26 سوالی کد: 5461

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه کيفيت زندگي کاری 7عاملی کد: 5467

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه کیفیت زندگی کاری 24 سوالی کد: 5464

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه کیفیت زندگی کاری (شغلی) 24 سوالی کد: 5469

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه کیفیت خدمات بانکی 9 عاملی کد: 5405

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه کیفیت خدمات ایران خودرو به روش تحلیل سلسله مراتبی کد: 5406

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی ظرفیت ها و قابلیت های آموزش های مجازی در دانشگاه های مجازی کد: 5413

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی دیدگاه شهروندان در مورد خدمات شهری کد: 5411

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رضایت دانشجویان دانشگاه های مجازی و آموزش اینترنتی کد: 5409

مشاهده پرسشنامه 5410 پرسشنامه خدمات کتابخانه های مجازی در آموزش مجازی - پرسشنامه دانشجویان کد: 5410

مشاهده پرسشنامه 5404 پرسشنامه کیفیت خدمات پژوهشی بر اساس مدل سروکوآل کد: 5404

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه استاندارد گرایی مدیران کد: 5434

مشاهده پرسشنامه 5401 پرسشنامه کیفیت خدمات سرکوال کد: 5401

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی کیفیت وب سایت دانشگاه کد: 5408

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات لایب کوآل کد: 5402

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رابطه كيفيت خدمات با جذب مشتريان کد: 5433

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تعیین کیفیت زندگی کاری کد: 5466

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی نگرش نسبت به تسهیم دانش دیکسون کد: 5620

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تسهیم دانش آجزن کد: 5621

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه عوامل کليدي موفقيت مديريت دانش کد: 5642

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش کد: 5643

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی موانع انسانی مدیریت دانش کد: 5603

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون 2003 کد: 5601

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی موانع انسانی مدیریت دانش کد: 5603

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی موانع ساختاری مدیریت دانش کد: 5604

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی موانع تکنولوژیکی مدیریت دانش کد: 5605

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه انتقال دانش ضمنی مدیران کد: 5606

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه استراتژی مدیریت دانش بر اساس مدل استراتژیهای سه گانه هانسن کد: 5613

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مدیریت دانش بر اساس مدل سنگه کد: 5610

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اثربخشی اقدامات مدیریت دانش مارکوئیز گاریکاس سایمون کد: 5624

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سنجش مولفه های مدیریت دانش در آموزش و پرورش کد: 5600

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون کد: 5601

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه عوامل كليدي موفقيت سيستم مديريت دانش کد: 5622

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی توانایی مدیریت دانش کد: 5625

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مدیریت دانش در کتابخانه 22س کد: 5641

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مدیریت دانش فونگ و چوی کد: 5644

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مدیریت دانش در بانک بر اساس 5 فرمان سنگه کد: 6506

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مدیریت دانش در بانک بر اساس 5 فرمان سنگه کد: 6506

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی عوامل موثر برای استقرار مدیریت دانش کد: 6502

مشاهده پرسشنامه مدیریت دانش مشتری CKM کد: 5646

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه قابلیت جذب دانش کد: 5662

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا SECI کد: 5655

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بلوغ مدیریت دانش در دانشگاه بر اساس مدل P-CMM کد: 6608

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش سازمان بهره وری آسیایی کد: 5653

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش ضمنی و صریح در بانک کد: 6507

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی زیرساخت مدیریت دانش احمدی کد: 6541

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی زیرساخت مدیریت دانش احمدی کد: 5652

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی دانش سازمانی کد: 6525

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی دانش سازمانی کد: 5661

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مدیریت دانش در بانک (ضمنی و صریح ) کد: 5656

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مدیریت دانش جانسون کد: 5631

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی امکان استقرار و پیاده‌سازی نظام مدیریت دانش 4 مرحله ای مطابق با الگوی نظری هیسک ، ویگ ، نیومن کد: 5657

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی امکان استقرار و پیاده‌سازی نظام مدیریت دانش 4 مرحله ای مطابق با الگوی نظری هیسک ، ویگ ، نیومن کد: 5657

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رويه هاي مديريت دانش جان و مورينو کد: 5663

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مهارت های زندگی کد: 6114

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مهارت های زندگی کد: 

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مهارت های زندگی دانش آموزان برای قرن 21 کد: 6115

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مهارت های زندگی کد: 6115

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مدیریت زمان ترومن و هارتلی کد: 6121

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رابطه مدیریت زمان با تمایل به برنامه ریزی و خلاقیت کد: 6122

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مهارتهای مطالعه انگلیسی 37سوالی Study Skills کد: 6112

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مهارتهای مطالعه انگلیسی 30 سوالی Study Skills کد: 6113

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سنجش مهارت هاي مطالعه دانشگاه هاستون SSAQ-CCHU کد: 6111

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی مهارت برنامه ریزی مدیران کد: 6105

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مهارت رهبری مدیران کد: 6107

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مهارت سازماندهی مدیران کد: 6106

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مهارت های اجتماعی کد: 6104

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مهارت مدیران موثر کد: 6109

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه خود کارآمدی پژوهشی کد: 6171

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه استاندارد مدیریت زمان کد: 6120

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون کد: 6103

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مهارت های ارتباطی کارکنان - جی. ای. بارتون کد: 6100

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارتباطات سازمانی کد: 6101

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سنجش مهارت های مدیران کد: 6108

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سنجش دانش و مهارت برنامه ریزی مدیران کد: 6105

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مسئولیت اجتماعی کارکنان CSR بر اساس مدل کارول کد: 5800

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت ها کد: 5802

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه پاسخگویی اجتماعی سازمانی کد: 

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نقش مدیران بر اساس مدل مینتزبرگ کد: 6549

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مهندسی مجدد در آموزش و پرورش کد: 6505

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مهندسی مجدد در آموزش و پرورش کد: 6202

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مدل سنجش توانمند سازهای سازمانی موثر بر موفقیت مهندسی مجدد کد: 6204

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مهندسی مجدد به زبان انگلیسی کد: 6205

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مهندسی مجدد فرایندها در صنعت کد: 6206

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه انگلیسی مهندسی مجدد کد: 6207

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی عوامل موفقیت مهندسی مجدد بانک کد: 6203

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی انواع نو آوری در سازمان کد: 6260

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مهندسی مجدد در سازمان کد: 6505

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه کار تیمی کد: 5906

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تیم گرایی کد: 5904

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه عملکرد تیم های کاری مایک وست و ویکز کد: 5905

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه عملکرد تیم های کاری مایک وست و ویکز کد: 5905

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه کیفیت کار تیمی هوگل کد: 5903

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی میزان مشارکت کارکنان کد: 5908

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه توسعه نظام مدیریت مشارکتی کد: 6553

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی مشارکت کارکنان کد: 6554

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مشارکت شهروندان در فعالیت های فرهنگی کد: 5910

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی میزان مشارکت و درگیری افراد کد: 5902

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مشارکت ، اعتماد ، حمایت شوندگی کد: 5918

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه شیوه تصمیم گیری مدیر مدرسه و تعیین میزان مشاركت معلمین کد: 5909

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رهبری هویت انگلیسی کد: 4112

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سبک رهبري تحولی- تبادلی استاندارد - واریز باراک کد: 4100

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سبک رهبری تحولی باس و اولیو کد: 4101

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سبک رهبری لیکرت کد: 4102

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سبک رهبری رابطه مدار وظیفه مدار لوتانز کد: 4103

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مقیاس رهبری در ورزش کد: 4113

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی دانش و مهارتهای رهبري کد: 4109

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رابطه سبک رهبری و بهره وری کد: 4120

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رابطه باورها و سبک رهبری مدیران کد: 4110

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رضایت شغلی اسمیت کندال هیولین JDI کد: 3801

مشاهده پرسشنامه 3803 JDI 83 پرسشنامه توصیف شغلی 5 عاملی اسمیت کندال هیولین 83 جمله ای کد: 3803

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی هرزبرگ (عوامل بهداشتی - عوامل انگیزشی) کد: 3806

مشاهده پرسشنامه 3802 پرسشنامه رضایت شغلی اسمیت و هیولین JDI 70 کد: 3802

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تاثیر ویژگی های فن آوری اطلاعات بر رضایت مشتریان کد: 6569

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی رضایت مشتری کد: 3840

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رضایت شغلی کتابداران کد: 3814

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث کد: 3812

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رضایت شغلی دو عاملی کد: 3810

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رضایت شغلی مأمن کد: 3834

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رضایت از حقوق شغلی کد: 3823

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی رضایت مشتریان محصولات غذایی تولیدی در شرکت ... کد: 6521

مشاهده پرسشنامه 3822 پرسشنامه رضایت شغلی پرستاران 10 عاملی بر اساس مدل اسمیت کندال هیولین کد: 3822

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رضایت از درآمد کد: 3826

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه خشنودی از درآمد کد: 3828

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رضایت شغلی 6 بعدی کد: 3832

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رضایت شغلی 6 عاملی کد: 3836

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رضایت شغلی 18 سوالی کد: 3827

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رضایت شغلی رایگان - انگلیسی کد: 3815

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سنجش مؤلفه های سازمانی و مدیریتی سازمان کد: 4200

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سنجش مؤلفه های سازمانی و مدیریتی سازمان کد: 4200

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ابعاد سازمانی کد: 4201

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه شناخت سازمان (ODQ) کد: 4202

مشاهده پرسشنامه پرسش‌نامه سنجش سلامت روانی دانش‌آموزان دوره متوسطه کد: 4613

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه هوی و فیلدمن و پارسونز کد: 4611

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سنجش تاثیر رایانه بر عملکرد تحصیلی - هوش - انزوا - سلامت دانش اموزان کد: 4612

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه استاندارد وضعیت سلامت روان (GHQ) کد: 4621

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی سلامت روان كودكان و نوجوانان 6 تا 14 ساله (CSI- 4) براساس (DSM-IV) کد: 4622

مشاهده پرسشنامه فرم کوتاه پرسشنامه زمینه‌یابی سلامت کد: 4616

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سلامت سازمانی کارکنان از هوی و فیلدمن و پارسونز کد: 4605

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه - های و همکاران کد: 4606

مشاهده پرسشنامه GHQ سلامت عمومی کد: 4620

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سرمایه انسانی نادری کد: 4422

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه توانمندی گروه های مجازی در تشکیل سرمایه اجتماعی کد: 4416

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سرمایه رابطه ای کد: 4445

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سرمایه اجتماعی کد: 4402

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سرمایه اجتماعی کتابخانه کد: 4403

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سرمایه اجتماعی سازمان و نگهداشت اعضای هیات علمی کد: 4404

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سرمایه اجتماعی دانشگاه 54 سوالی کد: 4406

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سرمایه اجتماعی اونیکس و بولن کد: 4408

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نقش سرمایه اجتماعی در تجارت الکترونیکی کد: 4414

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سرمایه سازمانی کد: 4440

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری کد: 4431

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس کد: 4430

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سرمایه انسانی کد: 4421

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت گوشال کد: 4400

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سرمایه اجتماعی 7 عاملی کد: 4401

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان کد: 4702

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی کتابداران کد: 

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سواد اطلاعاتی کتابداران بر اساس تعریف انجمن کتابداری آمریکا کد: 4701

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سواد آماری کارکنان کد: 4740

مشاهده پرسشنامه سواد اطلاعاتی اساتید و دانشجویان کد: 4703

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان کد: 4707

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سواد اطلاعاتی کتابداران بر اساس تعریف انجمن کتابداری آمریکا کد: 6560

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سواد آماری کارکنان کد: 4743

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سواد مالی مدیران کد: 4726

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سواد مالی دانشجویان کد: 4727

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سواد مالی دانش آموزان کد: 4725

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سکوت سازمانی برادس کد: 4502

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سکوت سازمانی 23 سوالی کد: 4505

مشاهده پرسشنامه پرسش نامه سکوت سازمانی بر اساس مدل سه شاخگی کد: 4500

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تعهد سازمانی مدل آلن و مایر - احساسی کد: 3005

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تعهد سازمانی بر اساس مدل آلن و مایر - احساسی کد: 3004

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی مودای استیرز پورتر OCQ کد: 3003

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر - ساعتچی کد: 3006

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تعهد سازمانی بر اساس مدل آلن و مایر کد: 6503

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی تعهد سازمانی معلمان کد: 3009

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سبک های مدیریت تعارض کد: 2913

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تعارض سازمانی کد: 2911

مشاهده پرسشنامه مدیریت تضاد یا (مدیریت تعارض سازمانی) از پوتنام و ويلسون کد: 2900

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تضاد شغلی دوبرین کد: 2902

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه علایم تعارض یا تضاد کد: 2906

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تعارض سازمانی مدل مشین و گلینو کد: 2908

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه علایم تعارض در مدرسه کد: 2912

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه هوش چندگانه گاردنر کد: 3103

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ذهن فلسفی یا تفکر فلسفی کد: 3100

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تفكر انتقادي مرتضوی کد: 3101

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ - فرم کوتاه 24 سوالی کد: 3102

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی ریکتس کد: 3111

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه آزمون مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا کد: 3105

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سبک تفکر استرنبرگ 104 سوالی - مهدوی کد: 3104

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی مهارتهای تفکر استراتژیک کد: 3109

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سبک تفکراسترنبرگ و همکاران 65 سوالی کد: 3107

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه افکار خودکار لودیس کد: 3110

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تفکر انتقادي واتسون و گلیزر کد: 3113

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سنجش سلامت ذهن کد: 3114

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه گرايش به تفكر انتقادي كاليفرنيا از برخورداری کد: 3108

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ویژگی های فردی تفکر انتقادی کالیفرنیا کد: 3112

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سبک های تصمیم گیری مصرف کنندگان کد: 2805

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رضایت و مشارکت در تصمیم گیری انگلیسی کد: 2806

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سبک های تصمیم گیری عمومی کد: 2802

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سبک های تصمیم گیری - انگلیسی کد: 2803

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مشارکت در تصمیم گیری گروهی کد: 2804

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسي تاثير نظام نگهداري منابع انساني بر ماندگاري کارکنان کد: 6006

مشاهده پرسشنامه 6021پرسشنامه ارتقای زنان شاغل در .... به مناسب مدیریتی کد: 6021

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سنجش انگيزه مديريت کد: 6011

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مقایسه وضع موجود و مطلوب مدیریت کد: 6000

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی کارکرد مدیریت منابع انسانی کد: 6001

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی میزان استاندارد گرایی مدیر کد: 6002

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه شناسایی و ارزیابی شایستگی های مدیریت کد: 6003

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه عوامل مؤثر در سنجش میزان پیاده‌سازی سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان ERP کد: 6080

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه برنامه‌ریزی منابع سازمان ERP کد: 6080

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رشد حرفه ای آکفیلت و کوت کد: 6026

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی شایستگی های مدیران 9 عاملی کد: 6027

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تاثیر نظام نگهداری منابع انسانی بر ماندگاری کارکنان کد: 6022

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مدیریت منابع انسانی کد: 6008

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رابطه مدیریت منابع انسانی و نوآوری سازمانی کد: 6537

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مدیریت منابع انسانی کد: 6576

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با مدیریت منابع انسانی کد: 6577

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه توسعه منایع انسانی کد: 6005

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نگهداشت اعضای هیات علمی کد: 6007

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سنجش نگرش سازمانی کد: 6013

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سنجش نگرش شغلی کارکنان کد: 6013

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه توسعه منابع انسانی صنعت IT انگلیسی کد: 6029

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مفروضات مدیریتی اسچرمربورن کد: 2500

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه استاندارد مدیریت استعداد ورهاگن کد: 6028

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مدیریت منابع انسانی مؤثر بر عملکرد سازمان بر اساس تکنیک های MADM فازی و روش FAHP کد: 6010

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مدیریت منابع انسانی مؤثر بر عملکرد سازمان بر اساس تکنیک های MADM فازی و روش FAHP کد: 6010

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه راهبردهای مطالعه و یادگیری بر اساس راهبردهای ده گانه وین اشتاین کد: 6428

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه عوامل موثر بر یادگیری سیار در آموزش کد: 6415

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه يادگيري سازماني جان مورينو کد: 6442

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سنجش میزان یادگیری زدایی در سازمان کد: 

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سازمان یادگیرنده واتکینز و مارسیک کد: 6425

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی تاثیر ویژگی های کارآموز، طراحی آموزشی و محیط کاری بر انتقال یادگیری کد: 6426

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رابطه بین سبک های ترجیحی تدریس با درگیری تحصیلی دانش آموزان کد: 6427

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری پینتریچ اسمیت گارسیا مک کیجی کد: 6424

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه قابلیت های یادگیری و مزیت رقابتی پایدار کد: 6423

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سبک های یادگیری فلدر و سولومن (انگلیسی)Learning Styles Questionnaire کد: 6406

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه استاندارد سبک یادگیری چیسلت و چاپمن 2005 کد: 6407

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه‌ي سبك‌هاي يادگيري كلب کد: 6403

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه استاندارد سبک یادگیری فلدر و سولومون کد: 6405

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه استاندارد ارزیابی یادگیری سازمانی دیان نفی کد: 6441

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نگرش دانشجویان به استفاده از موبایل در آموزش و یادگیری و پیشرفت تحصیلی کد: 6416

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه استاندارد سبک یادگیری کلب colb کد: 6402

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سبک یادگیری وک کد: 6409

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه قابلیت های یادگیری بازار کد: 6414

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزشیابی عملکرد مسئولین باجه های بانک کد: 1430

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی درونی دانشگاه از دید دانشجویان کد: 1417

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی در بانک کد: 1427

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه عملکرد کد: 1426

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی عملکرد شغلی کد: 1425

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نظرخواهی کارکنان درباره عملکرد مدرسه کد: 1429

مشاهده پرسشنامه خودارزیابی مطابق الگوی سرامدی - وارش کد: 1416

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون کد: 1407

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه عملکرد شغلی کد: 1408

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزشیابی عملکرد کارکنان بانک کد: 1409

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه خودارزیابی کارکنان کد: 1410

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مدیریت عملکرد مدل بالدریچ کد: 1411

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مدیریت عملکرد مدل بالدریچ کد: 1411

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی بر مبنای مدل جشنواره شهید رجایی کد: 1412

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی بر مبنای مدل جشنواره شهید رجایی کد: 1413

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه عملکرد مدرسه بر اساس نظر کارکنان کد: 1437

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی عملکرد گروه های آموزشی کد: 1414

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی وب سایت کتابخانه های دانشگاهی کد: 1415

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی عملکرد مدرسه بر اساس فرم ارزیابی عملکرد مدرسه های ایالت کالیفرنیای آمریکا کد: 1416

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی عملکرد دانشجو توسط اساتید کد: 1418

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه خود ارزشیابی عملکرد پاترسون کد: 1441

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی مدیر یا کارکنان کد: 1436

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی مدیر یا کارکنان کد: 6529

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی کارکنان/مدیریت - مدل دو بعدی کد: 6530

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه (مقیاس) خودارزیابی و خودشناسی در ارتقای کیفی و کمّی عملکرد و رفتار شغلی کد: 6531

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارتباط بین مدیریت عملکرد و توانمند سازی کد: 6515

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارتباط بین مدیریت عملکرد و توانمند سازی کد: 1434

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه عملکرد سازمانی جان و مورينو شرکت و بنگاه های اقتصادی، تولیدی و مالی کد: 1442

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه عملکرد سازمانی کارکنان بانک کد: 1440

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه عملکرد سازمانی کارکنان بانک کد: 1440

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه عملکرد سازمانی کارکنان کد: 1440

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه شاخص های انتخاب مدیران مدارس کد: 1438

مشاهده پرسشنامه دانلود رایگان کتاب سازمان های یادگیرنده نکوئی کد: 9000

مشاهده پرسشنامه کتاب ارزیابی تیم ها - مشارکت تیمی - سنجش کار تیمی کد: 59201

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه عوامل موثر بر اشتراک دانش کد: 5654

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اثر بخشی تبلیغات بازرگانی AIDA کد: 6573

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نقش اينترنت و رسانه هاى نوين در بازاريابى گردشگرى ورزشى کد: 1780

مشاهده پرسشنامه اثربخشی تبلیغات بازرگانی سیما مدل آیدا کد: 1760

مشاهده پرسشنامه 6p پرسشنامه اثربخشی تبلیغات اینترنتی مدل کد: 1765

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اثربخشی تبلیغات تلوزیونی در جذب مشتریان بانک کد: 1766

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مقیاس رهبری در ورزش کد: 6702

مشاهده پرسشنامه 6701 پرسشنامه عملکرد مربیان تربیت بدنی مدل کوته کد: 6701

مشاهده پرسشنامه پک محتوایی سازمان یادگیرنده کد: 43001

مشاهده پرسشنامه پک محتوایی سازمان یادگیرنده کد: 43001

مشاهده پرسشنامه پک محتوایی مدیریت دانش کد: 56006

مشاهده پرسشنامه پک محتوایی مدیریت دانش کد: 56006

مشاهده پرسشنامه پک محتوایی مدیریت دانش کد: 56006

مشاهده پرسشنامه ارزیابی نوآوری درسازمان کد: 6603

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی انواع نوآوری درسازمان کد: 6602

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مقیاس نوآوری سازمانی مدرسه کد: 6265

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مقیاس نوآوری سازمانی مدرسه کد: 

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه معیارهای توانمندساز نوآوری سازمانی کد: 6270

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه کد: 6265

مشاهده پرسشنامه شاخص های عملکرد نوآورانه از پراجوگو و سوهال - نوآوری پراجگو کد: 6264

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزشهای انسانی شوارتز انگلیسی کد: 1360

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزشهای ادواری شوارتز کد: 1361

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مدیریت ارزشها بر اساس نظریه دولان و گارسيا -توسلی کد: 1369

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه هوش رقابتی واله و وایت کد: 3770

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رابطه نوآوری بامزیت رقابتی در سازمان کد: 6604

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه‌ بررسی عوامل تاثيرگذار بر قصد روستاييان براي استفاده از منابع انرژي تجديدپذير کد: 41012

مشاهده پرسشنامه Assessment scales of technochange managers کد: 2940

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تحول پذیری سازمانی کد: 2941

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اثر محیط بر تحول پذیری سازمان کد: 2942

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تحول سازمانی مارکوارت کد: 2943

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تحول اداری کد: 2945

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تحول اداری کد: 2945

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تحول سازمانی توسلی کد: 2944

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تحول سازمانی توسلی کد: 2944

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اثر محیط بر تحول پذیری سازمان کد: 6551

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تحول پذیری سازمانی کد: 6552

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه استاندارد مدیریت استعداد ورهاگن کد: 1240

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نگرش جنس y برای مدیریت استعداد جنس x کد: 1241

مشاهده پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ 1989 کد: 0

مشاهده پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ 1989 کد: 

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه شیوه های کنار آمدن با استرس گارکر و اندلر 1990 کد: 7003

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه استرس شغلی پارکر و دکوتیس کد: 7001

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه استرس ادراک شده کوهن و همکاران کد: 7000

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه فراموشی سازمانی رودریگز کد: 4880

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه فراموشی سازمانی رودریگز کد: 

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه فراموشی سازمانی کد: 4509

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه حافظه سازمانی کد: 6355

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه فراموشی سازمانی کد: 4320

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه جهت­ گیری استراتژیک وود و رابرت سن کد: 

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نظام آراستگی کد: 
FACE BOOK

TWITTER

GOOGLE PLUS
کاربر گرامی :
این سایت با هدف انجام خدمات پژوهشی و تحقیقات علوم انسانی و تهیه منابع و کتب دانشگاهی لازم و اختصاصاًابزارسازی پژوهش و طراحی پرسشنامه فعالیت می نماید. هر گونه برداشت غیر مجاز از محتوا و مطالب سایت خلاف شرع و قانون بوده حقوق مادی و معنوی کلیه آثار تولید شده محفوظ است.
تماس با ما
تلفن: 9909-441-۰۹۳۸
آدرس:
استان خراسان رضوی - مشهد - خیابان هاشمیه
ایمیل: info@porseshname.com
طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط Dogan