پرسشنامه بررسي عوامل مؤثر در موفقيت فعاليت هاي تحقيقاتي

پرسشنامه بررسي عوامل مؤثر در موفقيت فعاليت هاي تحقيقاتي

 

52 سؤال 

مولفه ها: نامشخص 

 

 

 

همانگونه كه مستحضريد توجه به تحقيقات در كليه صنايع و مراكز علمي و پژوهشي از اهميت قابل توجهي برخوردار بوده و به عنوان يكي از عوامل كليدي در توسعه و رشد اقتصادي كشور محسوب ميگردد. در اين راستا، پرسشنامه حاضر به منظور انجام پايان نامه كارشناسي ارشد با عنوان "بررسي عوامل مؤثر در موفقيت فعاليت هاي تحقيقاتي شركت هاي ...   " تهيه و تنظيم گرديده است.

بدون ترديد وقت و نظرات دقيق شما همكار محترم، زمينه ساز غناي هر چه بيشتر تحقيق حاضر خواهد بود. از اين جهت پيشاپيش از همكاري و همياري تان تشكر و سپاسگزاري مينمايم.

 


 

رديف

 

به نظر شما عوامل زير تا چه ميزان در موفقيت فعاليتهاي تحقيقاتي در شركتهاي تابعه وزارت نيرو مؤثر هستند؟

ميزات تأثير

خيليزياد

زياد

متوسط

كم

خيليكم

1

وجود نيروي انساني كارآمد و مجرب در واحد تحقيقات شركت

 

 

 

 

 

2

حضور فعال كاركنان واحد تحقيقات در دورههاي آموزشي، سمينارها و كنفرانسهاي مرتبط

 

 

 

 

 

3

تخصص اعضاي كميتههاي تحقيقات

 

 

 

 

 

4

ارتباط نزديك و مستمر بين مدير و كاركنان واحد تحقيقات

 

 

 

 

 

 

 

 

ریال 20000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi