پرسشنامه اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر مسائل اخلاقی از دیدگاه لاودنپرسشنامه اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر مسائل اخلاقی از دیدگاه لاودن

 

کد 1204

 EFECT OF INFORMATION TECNOLOGY (IT) ON ORGANIZATIONAL ETICS FACTORS QUESTIONNAIRE

پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر مسائل اخلاقی از دیدگاه لاودن

پرسشنامه اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر مسائل اخلاقی از دیدگاه لاودن

مدل مورد استفاده:   نظریه لاودن

تعداد سئوالات    66  سئوال  

تعداد ابعاد مورد بررسی :    7 بعد از  مسائل اخلاقی از دیدگاه لاودن


پرسشنامه اثر فاوا بر مسائل اخلاقی شامل بخش های زیر است:


بخش اول- مسائل اخلاقی در حوزه فناوری اطلاعات        
1.    حقوق و تعهدات فرهنگی        
2.    حقوق و تعهدات اطلاعاتی        
3.    نظام پاسخگوئی و پایش         
4.   . . . .
اطلاعات بیشتر

ریال 100007 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی