بررسی رابطه بین کاربرد مدیریت دانش و توانمندسازی دبیرانبررسی رابطه بین کاربرد مدیریت دانش و توانمندسازی دبیران 


Review of relationship between the application of managment of knowledge and Empowerment of teachers in the school:


 


چکیده:
هدف پژوهش بررسی رابطه بین کاربرد مدیریت دانش و توانمندسازی دبیران مدارس بود.
روش پژوهش از نوع همبستگی می باشد.جامعه آماری   به تعداد 160 نفر دبیرکه بااستفاده از جدول مورگان تعداد 115 نفر به عنوان نمونه‌    انتخاب گردید . جهت گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه مدیریت دانش و توانمندسازی استفاده شد که پایایی آنها به ترتیب 85/0 و 79/0 محاسبه گردیده است .
نتایج حاصل از آمار توصیفی واستنباطی نشان داد که :
1-    دبیران از نظر توانمندی 6/2 درصد درسطح متوسط و 87 درصد درسطح قوی و 4/10 درصد درسطح خیلی قوی می باشند  
2-    بین کاربرد مولفه افراد وتوانمندسازی دبیران رابطه مثبت معناداری  وجود دارد.
3-    بین کاربرد مولفه فن آوری و توانمندسازی دبیران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
4-    بین کاربرد مولفه فرایند و توانمندسازی دبیران رابطه مثبت معنا داری وجود دارد.
5-    بین کاربرد مولفه فرهنگ و توانمندسازی دبیران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
6-    بین کاربرد مدیریت دانش و توانمندسازی دبیران بر حسب   جنسیت رابطه مثبت و معنا دار  وجود دارد.
7-    بين کاربرد مديريت دانش و توانمندسازي  دبیران بر حسب سطح تحصيلات تفاوت معنادار وجود دارد

 

 

 

ریال 15000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط
1393/05/30 17:53:00
مهدی
تست

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi