پرسشنامه انگیزه پیشرفت برنارد واینر

            پرسشنامه انگیزه پیشرفت برنارد واینر

 


 
      کد پرسشنامه :   1602


     نام پرسشنامه:       پرسشنامه انگیزه پیشرفت برنارد واینر


     هدف اصلی پرسشنامه :  این پرسشنامه به منظور سنجش میزان انگیزه پیشرفت در کودکان 6 تا 14ساله توسط برنارد واینر در دانشگاه کالیفرنیا تدوین شده است


     تعداد سؤالات :      20 سوال


     طراح : برنارد واینر در دانشگاه کالیفرنیا

 

     قیمت :  3 هزار تومان

 

     کاربرد :

 

            این تست سه جنبه عاطفی (ترس یا امید) جهت رفتار (روی آوری یا اجتناب) و خیرجویی (ترجیح دادن هدف های آسان متوسط و دشوار) را به صورت موقعیت های پیشرفت بیان کرده و اندازه گیری می کند.
        

       مولفه ها و عوامل موثر:  ریز متغیرهای پرسشنامه انگیزه پیشرفت برنارد واینر


           1. عاطفی


           2. روی آوری یا اجتناب


           3. خطرجویی

      این تست شامل 20سئوال دو گزینه ای است که در هر ماده، آزمودنی در برابردو مو قعیت متفاوت قرار می گیرد .

 

           یکی از این موقعیت ها بر اساس نظریه مک کللند و سازنده آزمون  انگیزه پیشرفت بالا و موقعیت دیگر، انگیزه پیشرفت پایین را می سنجد.

 

       مطالعات انجام شده:

           این پرسشنامه پس از ترجمه به زبان فارسی، توسط بهره مندجوی (1377)بر روی گروه نمونه600 نفری داانش آموزان دختر و پسر دوره راهنمایی هنجاریابی شده است

           و همچنین توسط خانم نادره کاشانی در سالهای 1377 -1378 به عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته سنجش و اندازه گیری مورد پژوهش قرار گرفته است

           اعتبار : ضریب اعتبار این تست با استفاده از روش الفا کرانباخ برآورد و معادل 51% گزارش شده که نشان دهنده اعتبار نسبی برای این تست است .

           روایی :  بر اساس گزارش سازنده،آزمون از روایی محتوایی و ثبات درونی برخورددار است و برای برآورد روایی ملاکی آن هم بستگی نمره های پیشرفت تحصیلی و نمره های انگیزه پیشرفت را محاسبه ومعادل 16/0 گزارش داده اندکه از نظر آماری معنادار است و ضریب ملاکی قابل قبولی را نشان می دهد.


       

    نمونه سؤالات:

              1 -   من ترجیح می دهم . . . .        

              الف –   با دیگران کار کنم                  ب-  به تنهایی کار کنم

 

          2 - من کارهایی را ترجیح می دهم که ....

          الف – ممکن است انجام دادن آنها برای من مشکل باشد               ب- مطمئن باشم می توانم آنها را انجام دهم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود انواع پرسشنامه

 

 

 

 

 

 

ریال 30000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi