پرسشنامه بررسی مدیریت بحران در سازمان


پرسشنامه بررسی مدیریت بحران در سازمان


CRISIS MANAGEMENT QUESTIONNAIRE


کد پرسشنامه: 1901


پرسشنامه بررسی مدیریت بحران در  سازمان

نام پرسشنامه:  پرسشنامه مدیریت بحران سازمانی

هدف اصلی پرسشنامه :  بررسی شاخص های مدیریت بحران در سازمان شما

مدل مورد استفاده :  مدل سه مرحله ای مدیریت بحران (قبل ، حین ، پس از بحران)


نمونه سؤالات:
الف) قبل از بحران (وضعیت سبز)

رديف     میزان هر کدام از عبارات زير در سازمان شما چگونه است؟     بسيارکم    کم    متوسط    زياد    بسيارزياد

1     متغیرهای محیطی ( مثل بازار، اقتصاد، عوامل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ) توسط سازمان رصد می شوند و علائم هشداردهنده و تهدید کننده منافع سازمان بررسی و تجزیه و تحلیل می شوند                    

الف) هنگام بحران (وضعیت قرمز)

26         در هنگام بحران در سازمان  اطلاعات لازم برای تجزیه و تحلیل مشکل جمع آوری می گردد                    

 

ب) الف) پس از بحران (وضعیت زرد)

38         تیم بحران اطلاعات و جزئیات بحران را شناسایی و تحقیق و تفحص