پرسشنامه عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی


       


 پرسشنامه عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی

هدف اصلی پرسشنامه : 

سنجش میزان تأثیر عوامل مختلف (عوامل فردی، سازمانی، شغلی، محیطی) بر بهره وری منابع انسانی

و یا بررسی رابطه بین عوامل مختلف و میزان بهره وری منابع انسانی در سازمان

 

نوع پرسشنامه : محقق سازاست و روایی و پایایی آن موجود نیست.

منبع: نامشخص

 

مولفه ها :  4 شاخص یا مولفه  دارد
1.    عوامل فردی          8 سوال
2.    عوامل سازمانی   24 سوال
3.    عوامل شغلی       8 سوال
4.    عوامل محیطی     4 سوال

تعداد سؤالات :  44 سؤال

نوع پرسشنامه : محقق ساخته و غیر استاندارد (روایی نامشخص)

کاربرد : سنجش بهره وری منابع انسانی می توان از این پرسشنامه برای سنجش تاثیر عوامل فردی، سازمانی ، شغلی یا محیطی بر روی بهره وری سازمانی استفاده کردنمونه سؤالات:
عوامل  فردی
1. مدارج تحصيلــي
2. ميزان تجربه ومهارتهاي مرتبط باشغل
3. نگرش شما به شغل ،سازمان وبطوركلي كارتان  
4. كسب موفقيتهاي شغلي
5.
6.
7.
8.

عوامل سازمانی
1. مشاركت شمادرتصميم گيريهاي مربوط به كارتان
2. گزينش وانتخابات شما براساس اصل شايستگي ولياقت
3. گزينش وانتخاب شمابرمبناي تجربه كاري ومهارتهايتان
4. وجود سيستم عادلانه ومنصفانه پاداشها
5.
. . . .عوامل شغلی
1. كارشمارامنصفانه ارزيابي كنند ونقاط قوت وضعف تان را صادقانه به شما بگويند
2. احساس داشتن كاري مهم
3. داشتن آزادي عمل دركاروتصميم گيريهاي مربوط به كارتان
 . . . . .


 

 

 

دانلود انواع پرسشنامه

 

 

 

ریال 40000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi