پرسشنامه سنجش مؤلفه های سازمانی و مدیریتی سازمان


پرسشنامه  سنجش مؤلفه های سازمانی و مدیریتی سازمان

کد پرسشنامه :  4200

نام پرسشنامه:   پرسشنامه  سنجش مؤلفه های سازمانی و مدیریتی سازمانهدف اصلی پرسشنامه :  شناخت ابعاد سازمان، شناخت عوامل مؤثر سازمانی و سنجش آنها ، بررسی مولفه های مقررات سازمانی، ساختار سازمانی، شناسایی فرهنگ سازمانی، سنجش نظام پاداش و شناسایی ارتباطات سازمانی

مدل مورد استفاده :   در تهیه این پرسشنامه، از پرسشنامه های استاندارد ساختار، فرهنگ ، ارتباطات و ... استفاده شده است

منبع:  این پرسشنامه همراه با منبع ارائه می شود

مولفه ها : 5 مولفه دارد
1.    مقررات و ساختار سازماني ..................... تعداد سؤالات: 14 سؤال
2.    وضعيت نظام پاداش ............................... تعداد سؤالات: 14 سؤال
3.    رفتار مديريت ......................................... تعداد سؤالات: 14 سؤال
4.    فرهنگ سازماني ................................... تعداد سؤالات: 14 سؤال
5.    ارتباطات سازماني ................................. تعداد سؤالات: 14 سؤال

جمع سؤالات :  60 سؤال

نمونه سؤالات:
مقررات و ساختار سازماني ..................................................................................................................................
1- ساختار و مقررات سازماني، اجازه بروز نوآوري و خلاقيت کارکنان را در اجراي برنامه ها فراهم مي سازد
2- امکانات و اطلاعات مورد نياز براي اجراي وظايف شغلي به سهولت در اختيار افراد قرار مي گيرد.
3- مکانيسم هايي مانند گروههاي کاري و کميته هاي مشورتي و ... زمينه را براي تبادل نظر بين افراد و تصميم گيري مشارکتي
فراهم مي سازد
.
.
.
وضعيت نظام پاداش................. ............................................................................................................................
24- نوآوري و داشتن ايده هاي جديد يکي از مهم ترين معيارهاي ارزيابي عملکرد و اعطاي پاداش به کارکنان مي باشد
25- اعطاي پاداش کارکنان، بصورتي انعطاف پذير و بر اساس شايستگي افراد است
.
.
.

فرهنگ سازماني .................................................................................................................................................
39- گفتگو و تعامل بين کارکنان و مدير براي حل مسائل سازماني، امري رايج است
42- سازمان به اين امر که نوآوري و طرح ايدههاي جديد از سوي کارکنان، يک ضرورت اساسي براي حفظ موجوديت سازمان است، اعتقاد دارد
.
.
.

تعداد سؤالات :  60سؤال

نوع پرسشنامه : استاندارد شده است

روایی و اعتبار(پایایی) پرسشنامه مشخص شده است

به همراه پرسشنامه منبع آن ارائه می شود.
 
کاربرد : محقق با استفاده از نتایج این پرسشنامه و تجزیه و تحلیل آنها می تواند به شناخت و سنجش متغیرهای زیر بپردازد:

تعداد مولفه ها : 5 مولفه

نوع فایل :  ورد

منبع : دارد
ریال 40000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi