تحلیل عاملی موانع توسعه مدیریت دانش و کارآفرینی

تحلیل عاملی موانع توسعه مدیریت دانش و کارآفرینی در سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال بختیاری

عمانی، علی پور


چکیده
بر اساس نظریات نوین مدیریت، مدیریت دانش و کارآفرینی در دهه اخیر به عنوان مهمترین معیار ارزیابی توفیق سازمانی محسوب می‌گردد.  هدف اصلی تحقیق حاضر ارزیابی سطح مدیریت دانش و کارآفرینی در بین مدیران و کارشناسان ارشد جهاد کشاورزی استان چهارمحال بختیاری و شناسایی موانع مؤثر بر توسعه مدیریت دانش و کارآفرینی در این سازمان می‌باشد. روش تحقیق توصیفی همبستگی و تحلیلی از نوع شناسایی عوامل مؤثر بر متغیر وابسته (تحلیل عاملی ) می‌باشد. جامعه آماری مدیران و کارشناسان ارشد سازمان جهاد کشاورزی استان جهارمحال بختیاری بوده است. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مطالعات در. . . .

ریال 1020 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi