"جهت کسب نتیجه بهتر در کادر جستجو ، لطفاً فقط یک واژه کلیدی درج شود"

تحلیل عاملی موانع توسعه مدیریت دانش و کارآفرینی در سازمان

تحلیل عاملی موانع توسعه مدیریت دانش و کارآفرینی در سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال بختیاری

 

 

  عمانی
علی پور

 

 

 

 


چکیده
بر اساس نظریات نوین مدیریت، مدیریت دانش و کارآفرینی در دهه اخیر به عنوان مهمترین معیار ارزیابی توفیق سازمانی محسوب می‌گردد.  هدف اصلی تحقیق حاضر ارزیابی سطح مدیریت دانش و کارآفرینی در بین مدیران و کارشناسان ارشد جهاد کشاورزی استان چهارمحال بختیاری و شناسایی موانع مؤثر بر توسعه مدیریت دانش و کارآفرینی در این سازمان می‌باشد. روش تحقیق توصیفی همبستگی و تحلیلی از نوع شناسایی عوامل مؤثر بر متغیر وابسته (تحلیل عاملی ) می‌باشد. جامعه آماری مدیران و کارشناسان ارشد سازمان جهاد کشاورزی استان جهارمحال بختیاری بوده است. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مطالعات در ز

ریال قیمت

سفارش محصول
ریال /p/56002 تحلیل عاملی موانع توسعه مدیریت دانش و کارآفرینی در سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال بختیاری.doc قیمت

سفارش محصول
ریال 1020 قیمت

سفارش محصول
ریال 10 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی