پرسشنامه سبک اسناد سليگمن و سينگ

 

پرسشنامه سبک اسناد سليگمن و سينگ

کد پرسشنامه: 3913

نام پرسشنامه: پرسشنامه سبک اسناد

اسنادها به پيش بيني و كنترل رويدادها كمك كرده و تبيين كننده احساسات، نگرش ها و رفتارهاي ما هستند و نه تنها بر چشم داشت ها و هيجان ها تاثير مي گذارند، بلكه عملكرد آينده فرد را نيز تحت تاثير قرار مي دهند. از اين رو آنها در پاسخ دهي به رويدادهاي فشارزا نقش اساسي دارند.
يافته هاي پژوهش هاي گاربر و سليگمن( 28 )، كمپبل و هنري( 29 ) و روزنتال( 30 ) حاكي از تفاوت هاي جنسيتي در سبك هاي اسناد است. بدين صورت كه در موقعيت هاي پيشرفت و چالش برانگيز، دخترها بيش از پسرها درمانده مي شوند و اغلب در تكاليف آزمايشگاهي رتبه هاي پايين تر يا عملكرد ضعيف تري براي خود پيش بيني مي كنند. در مقابل پسرها در موقعيت هاي تحصيلي، شكست خود را ناشي از عوامل مهارپذير يا متغيرهايي مانند انگيزش و شانس و نه بي صلاحيتي خود مي دانند و در موقعيت شكست بيش تر پافشاري مي كنند و عملكرد خود را افزايش مي دهند. اما از سوي ديگر يافته هاي پژوهش پتيپرين و جانسون( 31 ) استرلينگ و همكاران( 32 ) و تراويس و همكاران( 33 )، كيميايي و غريب( 34 )، شكوهي اميرآبادي و همكاران( 15 ) نيز نشان داد كه بين دانشجويان دختر و پسر در اسنادهاي شخصي تفاوتي وجود ندارد. يافته هاي پژوهش هاي ذكر شده از سويي نشان از اهميت قابل ملاحظه خودتنظيمي در تمامي عرصه هاي زندگي و به ويژه در عرصه آموزش هاي عملي و پزشكي دارد. از سويي ديگر برخي يافته ها نشان مي دهند كه سبك هاي اسنادي افراد مي تواند نقش قابل ملاحظه اي در خودتنظيمي آنان داشته باشند.

پژوهش ها نشان مي دهند كه سبك اسناد با نتايج مثبت شناختي، فراشناختي، پيشرفت و انگيزش تحصيلي مثبت همراه بوده( 12 تا 14 ) و بهترين پيش بيني كننده عملكرد و پيشرفت تحصيلي و عزت نفس دانش آموزان است. از ديدگاه نظريه پردازان اسنادي، انسان گرايش به تعبير و توجيه دنياي پيرامون خود با بهره گيري از سبك اسناد و فرايند اسناد علّي دارد، تا بتواند كنترل بيشتري بر آن داشته باشد( 16 ). سبك اسناد شيوه اي است كه افراد با آن به رويدادهاي خوب و بد مي نگرند( 17 ). اسناد علّي نيز فرايندي است كه طي آن افراد در مورد عوامل علّي يك رويداد همچون توانايي، تلاش، سطح دشواري و تكليف تصميم مي گيرند( 18 و 19 ) كه بر پايه سه بعد دروني-بيروني، پايدار-ناپايدار، كلي-اختصاصي انجام مي پذيرد. در اولين بعد، عوامل علّي بر اساس دروني و بيروني بودن تقسيم بندي مي شوند. واينر اين بعد را تحت عنوان هسته عليت ناميد. عواملي مانند تلاش و توانايي كه از درون فرد نشأت گرفته اند، داراي هسته عليت دروني اند و همچنين عواملي همچون سطح دشواري تكليف و شانس كه از بيرون فرد نشات گرفته اند، داراي هسته عليت بيروني اند. بعد دوم عوامل علّي بر اساس ميزان دوام آنها در طول زمان طبق هبندي مي شوند. بعضي عوامل همچون تلاش و شانس در معرض تغييرات لحظه به لحظه مي باشند. واينر اين بعد را تحت عنوان ثبات و عدم ثبات (پايدار و ناپايدار) ناميد. در رابطه با بعد سوم اسناد آبرامسون، سليگمن و تيزدال در سال 1978 بيان داشتند كه اگر تبيين افراد درباره علت وقايع دامنه گسترده اي از پيامدها را تحت تاثير قرار دهد، تبيين عام و كلي و اگر محدود به يك واقعه باشد، تبيين خاص يا ويژه است. در زنجيره اسناد مي توان سه مرحله را تشخيص داد كه عبارتند از:
1- مي پرسيم چرا؟
2- نوعي اسناد مطرح مي سازيم
3- رفتار ما به نوع اسناد بستگي پيدا مي كند.

هدف نظريه اسناد از ديدگاه بنيان گذاران آن بررسي چگونگي انجام تبيين هاي علّي به وسيله مردم و چگونگي پاسخ مردم به پرسش هايي است كه با چرا آغاز مي شوند. نظريه اسناد فرايندهاي تبيين رويدادها و پيامدهاي عاطفي و رفتاري ناشي از اين را بيان مي كند( 15 ). به باور هايدر( 22 ) انسان ها داراي دو نوع اسناد اصلي يا شيوه تفسير رفتار دروني و بيروني هستند. در اسناد دروني، رفتار به ويژگي هاي فردي، علل دروني، پايدار و كلي؛ و در اسناد بيروني به فشارهاي اجتماعي و محيطي، علل بيروني، ناپايدار و اختصاصي نسبت داده مي شود. چرا كه اسناد رفتارهاي ناخوشايند و ناپسند به عوامل بيروني سبب كاهش احساس گناه( 23 ) و همچنين كاهش حس مسؤوليت پذيري نسبت به عمل انجام شده در فرد مي شود( 24 ). از سويي ديگر اسناد رويدادهاي منفي به علل دروني، پايدار و كلي و اسناد رويدادهاي مثبت به علل بيروني، ناپايدار و اختصاصي، نوعي شيوه اسناد ناسازگارانه است كه مشكلاتي را براي افراد به همراه خواهد داشت.

 

پرسشنامه سبك اسناد داراي 12 موقعيت فرضي ( 6 رويداد با پيامد خوب و 6 رويداد با پيامد بد) است. در هر يك از 12 موقعيت فرضي آزمودني به يك سوال باز و سه سوال بسته پاسخ مي دهد. در سوال بازپاسخ، اسنادهاي علي آزمودني به سه سوال به ترتيب معرف ابعاد سه گانه علي (دروني-بيروني، پايدار - ناپايدار،كلي  ... 


تعداد سؤالات: 48 سؤال


نمونه سؤالات:
دوستي را ملاقات ميكنيد و او از وضع ظاهري شما تعريف ميكند...

1 - علت اصلي آن از نظر شما چيست؟ (فقط يك علت را بنويسيد)

2- آيا علت اين تحسين از وضع ظاهري شما به سبب شخص شما است يا به علت اشخاص ديگر و شرايط ديگري است؟


نوع فایل: فایل word

قیمت:  4000 تومان

روایی: دارد

اعتبار: دارد

منبع: دارد

تعداد صفحه: 3

اطلاعات بیشتر درباره این پرسشنامه را از مقاله مرتبط با این پرسشنامه ملاحظه کنید. برای دانلود مقاله سبک اسناد به بخش مقالات مراجعه کنید

امکان پرداخت آنلاین از طریق سامانه معتبر بانک ملت و با کلیه کارتهای عضو شتاب

ریال 40000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi