• پرسشنامه آميخته بازاريابي سبز بر تصميم خريد سبز مصرف كنندگان مدل ریور 2004 4p کد: 1700 مشاهده پرسشنامه
 • پرسشنامه آميخته بازاريابي سبز بر تصميم خريد سبز مصرف كنندگان کد: 1700 مشاهده پرسشنامه
 • پرسشنامه شناسایی ابزارهای تاثیر گذار بازاریابی سبز بر رفتار مصرف کنندگان کد: 1701 مشاهده پرسشنامه
 • پرسشنامه تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی در جذب مشتریان باشگاه های ورزشی کد: 1702 مشاهده پرسشنامه
 • پرسشنامه تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی در جذب مشتریان باشگاه های ورزشی کد: 1702 مشاهده پرسشنامه
 • پرسشنامه تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی در جذب مشتریان باشگاه های ورزشی کد: 1702 مشاهده پرسشنامه
 • پرسشنامه تاثیر آمیخته بازاریابی در تصمیم خرید و میزان رضایت مشتریان از دیدگاه کاتلر کد: 1709 مشاهده پرسشنامه
 • پرسشنامه تاثیر آمیخته بازاریابی در تصمیم خرید و میزان رضایت مشتریان از دیدگاه کاتلر کد: 1709 مشاهده پرسشنامه
 • پرسشنامه بررسی تاثیر فرهنگ عمومی بر ورود ایران به بازارهای جهانی کد: 1732 مشاهده پرسشنامه
 • پرسشنامه وضعیت صادرات بازار محور کد: 1734 مشاهده پرسشنامه
 • پرسشنامه اثربخشی تبلیغات محیطی کد: 1768 مشاهده پرسشنامه
 • پرسشنامه نقش اينترنت و رسانه هاى نوين در بازاريابى گردشگرى ورزشى کد: 1780 مشاهده پرسشنامه
 • پرسشنامه بازاریابی ویروسی کد: 1783 مشاهده پرسشنامه
 • پرسشنامه موانع برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی محور کد: 1785 مشاهده پرسشنامه
 • پرسشنامه بازاریابی رابطه ای در هتل - انگلیسی کد: 1786 مشاهده پرسشنامه
 • پرسشنامه وضعیت صادرات بازار محور کد: 6543 مشاهده پرسشنامه
 • پرسشنامه تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی در جذب مشتریان باشگاههای ورزشی کد: 6610 مشاهده پرسشنامه