• مجموعه رایگان آموزش Smart PLS کد: مشاهده
  • آموزش نرم افزار مکس کیودا رایگان کد: مشاهده
  • کتاب زبان انگیزشی رهبر میفیلد- En کد: 16261 مشاهده
  • کارآفرینیسم در دانشگاه ها و اقتصاد دانش بنیان ، تنوع گرایی و تغییر سازمانی در آموزش عالی اروپا کد: 8011 مشاهده
  • کتاب راهنمای استانداردهای اعتباربخشی برای بیمارستان ها کد: 8010 مشاهده
  • آموزش نرم افزار End note کد: مشاهده
  • آموزش نرم افزار لیزرل (بصورت متن و ویدئو ) - رایگان کد: 10 مشاهده
  • راهبردهای تدوین پرسشنامه کد: مشاهده
  • کتاب "راهنمای شاخص های اقتصادی، ایجاد حس اقتصاد" انگلیسی کد: 8017 مشاهده
logo-samandehi