• راهبردهای تدوین پرسشنامه کد: مشاهده
 • آموزش نرم افزار End note کد: مشاهده
 • راهنمای خرید و دانلود محصولات کد: مشاهده
 • دانلود رایگان کتاب سازمان های یادگیرنده نکوئی کد: 9000 مشاهده
 • بخش کتاب کد: مشاهده
 • کتاب سازمان یادگیرنده مارکوارت کد: 4351 مشاهده
 • کتاب مدیریت دانش اسدزاده کد: 5780 مشاهده
 • پک محتوایی سازمان یادگیرنده کد: 43001 مشاهده
 • پک محتوایی سازمان یادگیرنده کد: 43001 مشاهده
 • پک محتوایی مدیریت دانش کد: 56006 مشاهده
 • پک محتوایی مدیریت دانش کد: 56006 مشاهده
 • پک محتوایی مدیریت دانش کد: 56006 مشاهده
 • کتاب ارزیابی تیم ها - مشارکت تیمی - سنجش کار تیمی کد: 59201 مشاهده