امكان سنجي استقرار مديريت دانش در صنعت فولاد

 

 

 

 

امكان سنجي استقرار مديريت دانش در صنعت


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چكيده
مديريت دانش يكي از دستاوردهاي عصر اطلاعات و دانش است و با توجه به ويژگي هاي آن، امروزه سازمان هاي موفق به شدت احساس نياز به بهره مندي از آن دارند . از اين نظر بررسي امكان استقرار مديريت دانش در صنايع كشورمان از اهميت خاصي برخوردار است . در همين ارتباط ، هدف اصلي تحقيق حاضر ، امكان سنجي استقرار زمينه هاي مديريت دانش در صنايع و بنحو خاص شركت سهامي ذوب آهن اصفهان بوده است. روش تحقيق حاضر، توصيفي از نوع پيمايشي و از شاخه ميداني بوده است . جامعه آماري اين پژوهش شامل كاركنان داراي مدرك تحصيلي كارشناسي و كارشناسي ارشد كه تعداد آنها 1200 نفر و نمونه محاسبه شده بنحو تصادفي ساده برابر 145 نفر در شركت مورد مطالعه بوده است . ابزار اندازه گيري اين تحقيق، پرسشنامه محقق ساخته شامل 38 سوال بسته است ، كه پايايي آن از فرمول آلفاي كرونباخ برابر 93/0 حاصل گرديد . سوالات به شكلي طراحي شده ، كه با حفظ روايي و پايايي  قابل قبول بتواند هدف تحقيق حاضر را بطور كامل در كل مجموعه شركت سهامي ذوب آهن اصفهان بسنجد.

این مقاله را به طور کامل (پس از فرایند خرید) دانلود کنید

 

ریال 15000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi