کتاب "به سوی دانشگاه نسل سوم مدیریت دانشگاه در حال گذار"

 

 

 عنوان اصلی کتاب:

 

Towards the Third Generation University Managing the University in Transition

 

J.G. Wissema

2009

کد محصول: 8012 

 

 

 

Towards the Third Generation University Managing the University in Transition

 

J.G. Wissema

Managing Director of J.G. Wissema Associates bv and Professor Emeritus of Innovation and Entrepreneurship at Delft University of Technology, the Netherlands
With contributions from Jan Verloop, author of Insight in Innovation Edward Elgar Cheltenham, UK • Northampton, MA, USA

Contents
List of figures viii
List of tables and boxes x
Acknowledgements xi
Introduction and summary xiii

PART I TOWARDS THE THIRD GENERATION UNIVERSITY
1 From the medieval and Humboldt university to the third generation university
1.1 Three phases of university development
1.2 The medieval university
1.3 The first transition period
1.4 The Humboldt university
1.5 Limits to the Humboldt university and new opportunities
1.6 Summary: the second transition period

2 Contours of the third generation university
2.1 The Cambridge Phenomenon
2.2 The seven characteristics of the third generation university
2.3 Summary: 3GU as a seven-pointed star

3 Two case studies
3.1 A classification of universities
3.2 Case 1: Institut Teknologi Bandung
3.3 Case 2: The University of Rousse
3.4 Conclusions: three stages of university development

PART II KNOW-HOW CREATION AND EXPLOITATION
4 Creation of knowledge and value in industry
4.1 Evolution in industrial research: the first four regimes
4.2 Research at Royal Dutch Shell
4.3 The fifth regime: Tech-Business
4.4 Creating value from knowledge: Open Innovation
4.5 Summary

 

عنوان کتاب: "به سوی دانشگاه نسل سوم مدیریت دانشگاه در حال گذار"

• جی.جی. ویسما

• یان ورلوپ

• ادوارد الگار 

فهرست مطالب کتاب:
مقدمه و خلاصه

بخش اول به سوی دانشگاه نسل سوم
1 از دانشگاه قرون وسطی و هومبولت تا دانشگاه نسل سوم
1.1 سه مرحله توسعه دانشگاه
1.2 دانشگاه قرون وسطی
1.3 اولین دوره انتقال
1.4 دانشگاه هومبولت
1.5 محدودیت های دانشگاه هومبولت و فرصت های جدید
1.6 خلاصه: دوره انتقال دوم

2 کانتور دانشگاه نسل سوم
2.1 پدیده کمبریج
2.2 هفت ویژگی دانشگاه نسل سوم
2.3 خلاصه: 3GU به عنوان یک ستاره هفت پر

3 دو مطالعه موردی
3.1 طبقه بندی دانشگاه ها
3.2 مورد 1: Institut Teknologi Bandung
3.3 مورد 2: دانشگاه روسه
3.4 نتیجه گیری: سه مرحله توسعه دانشگاه

بخش دوم دانش چگونگی ایجاد و بهره برداری
4 ایجاد دانش و ارزش در صنعت
4.1 تکامل در تحقیقات صنعتی: چهار رژیم اول
4.2 تحقیق در رویال داچ شل
4.3 رژیم پنجم: Tech-Business
4.4 ایجاد ارزش از دانش: نوآوری باز
4.5 خلاصه

مشاهده صفحاتی از کتاب: 

 

     

  

 

امکان پرداخت آنلاین از طریق سامانه معتبر بانک ملت و با کلیه کارتهای عضو شتاب

ریال 80000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi