پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی ریکتس

پرسشنامه گرايش به تفكر انتقادي ريكتس Ricketts

 

کد پرسشنامه: 3111

نام پرسشنامه: پرسشنامه گرایش تفکر انتقادی


تعداد گویه ها : 33گویه

مقیاس پاسخ: پنج گزينه اي در مقياس ليكرت : كاملاً موافقم تا كاملاً مخالفم(با نمره دهي 1 تا 5)

حداكثر و حداقل نمره كسب شده در اين آزمون به ترتيب 165 و 33 امتياز بوده داراي 3 زير حيطه خلاقيت (Innovativeness) ، بالندگي (بلوغ شناختي) يا كمال (Maturity) ، و تعهد (Engagement) مي باشد. ضريب پايايي در زير مقياس ها به ترتيب . . . . مي باشد. ضريب آلفاي كرونباخ . . . . به دست آمد

 

 

تعداد سوالات : 33 سؤال

تعداد مولفه ها : 3 بعد

مولفه هاي گرايش به تفكر انتقادي شامل:

1- خلاقيت

2- بالندگي يا كمال

3- تعهد

 

 

نمونه سؤالات:

☐ 1 - هميشه معتقدم كه چيزهاي بيشتري براي يادگيري وجود دارد.

☐ 2 - زماني كه شخصي با من مخالفت مي كند، معمولاً او را ناديده مي گيرم

 

این پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی آن مشخص و آزمون شده است. 

منبع: دارد

نوع فایل : Word

تعداد صفحه: 3

قیمت: 4 هزار تومان

 

پژوهش هاي انجام شده دراين زمينه در ايران محدود بوده به نحوي كه عمدتاً بر يك جنبه از تفكر انتقادي يعني مهارت تفكر انتقادي تأكيد داشت هاند و جنبه ديگر تفكر انتقادي، كه گرايش به تفكر انتقادي است ، ناديده گرفته شده است( 22 ). برخورداري و همكاران، و قريب در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند كه بين جنسيت و گرايش به تفكر انتقادي رابطه وجود ندارد( 5و 23 ). نتايج پژوهش برخورداري و همكاران نشان داد كه اكثريت دانشجويان پرستاري داراي گرايش به تفكر انتقادي متزلزل بودند.. قريب نيز در مطالعه خود به اين نتيجه رسيد كه دانشجويان سال آخر كارشناسي ارشد رشته هاي مختلف دانشگاه علوم پزشكي نيز از ميزان گرايش به تفكر انتقادي پاييني برخوردارند به نظر ميرسد تفاوتهاي فرهنگي در گرايش به تفكر انتقادي موثر باشد. در مطالعهاي كه بر روي دانشجويان پرستاري در هنگ كنگ انجام شد دانشجويان چيني در مقايسه بادانشجويان استراليايي از ميزان گرايش به تفكر انتقادي بالايي برخوردار نبودند. تفكر انتقادي در واقع راهي جهت از بين بردن خلأ و شكاف بين تئوري و عمل است( 38 ). در واقع با در نظر گرفتن اين نكته كه گرايش به تفكر انتقادي براي عملكرد مطمئن و ماهرانه متخصصان در این عرصه امري ضروري است، بنابراين دست اندركاران، مديران و برنامه ريزان آموزشي بايد جنبه گرايش به تفكر انتقادي را در برنام هريزي درسي در كليه مقاطع دانشگاهي لحاظ كرده و از استراتژ يهاي خاصي جهت رشد گرايش به تفكر انتقادي استفاده نمايند و در مؤلفه هاي چهارگانه برنامه درسي (اهداف، محتوا، استراتژي هاي تدريس و شيوه هاي ارزشيابي) به اهداف سطوح بالاي يادگيري نظير تفكر انتقادي و تفكر خلاق توجه نمايند. بين گرايش به تفكر انتقادي دانشجويان بر حسب سبك يادگيري آنان تفاوت معناداري وجود ندارد. اما به لحاظ توصيفي سطح گرايش به تفكر انتقادي در بين دانشجويان داراي سبك يادگيري هم گرا بيشتر از سايرين بود. گرايش به تفكر انتقادي بين دانشجويان دختر و پسر تفاوت معناداري نداشت. همچنين دانشجويان به حد مورد انتظاري از گرايش به تفكر انتقادي دست نيافته اند. به طور كلي، عنايت به، گرايش به تفكر انتقادي و سبك هاي يادگيري و ساير ابعاد و عوامل تأثيرگذار بر آن ها، از جمله دغدغه هاي نظام آموزش است. با توجه به اهميت برنامه هاي درسي در نظام آموزش و تأثير آن بر سبك هاي يادگيري و گرايش فكري دانشجويان از جمله تفكر انتقادي، اتفاق مهمي رخ نخواهد داد مگر اين كه توجه به تمايلات فكري سطح بالا به عنوان نقطه عزيمتي در نظام آموزش كشورمان مورد توجه دست اندركاران اين نظام قرار گيرد.
 

 

 

 

جهت دانلود پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی ريكتس Ricketts سفارش محصول را بزنید

 

ریال 40000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi