پرسشنامه استاندارد سبک یادگیری چیسلت و چاپمن 2005


Learning Styles Self-Assessment Questionnaire
کد پرسشنامه :

پرسشنامه سبک یادگیری از چیسلت و چاپمن 2005

سه نوع سبک یادگیری را بررسی و ارزیابی می کند و مشخص می کند سبک یادگیری پاسخگویان کدام است.

سبک های یادگیری مورد بررسی عبارتند از:
VISUAL
AUDITORY
KINAESTHETIC
این پرسشنامه به دو فرم ، پرسشنامه اصلی به زبان انگلیسی و ترجمه فارسی ارائه می شود

قسمتی از پرسشنامه:


پرسشنامه سبک یادگیری چيسلت و چپمن، 2005
سن: .......... ترم: .......... □ دختر □ جنسيت: پسر
درھريک ازسوالھای زير گزينه مورد نظر را براساس نظرشخصی خودتان انتخاب کنيد.

1) ھنگام کار با وسايل جديد معمولا:
الف– ابتدا دستورالعمل آنھا را می خوانم.
ب– به توضيحات فردی که قبلا از آنھا استفاده کرده گوش می کنم.

2) ھرگاه در سفر نياز به راھنمايی داشتم معمولا:
الف– به نقشه نگاه می کنم.
ب– از ديگران می پرسم.

3) وقتی می خواھم غذای جديدی بپزم بيشتراوقات:
الف– از کتاب آشپزی استفاده می کنم.
 ب– از دوستم کمک می خواھمبرای دانلود این پرسشنامه سفارش محصول را بزنید

 

ریال 20000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi