پرسشنامه ارتباط بین مدیریت عملکرد و توانمند سازی

پرسشنامه ارتباط بین مدیریت عملکرد و توانمند سازی

کد پرسشنامه: 6515

نام پرسشنامه: پرسشنامه ارتباط بین مدیریت عملکرد و توانمند سازی

تعداد سؤالات: 20 سؤال

تعداد مولفه ها :

☐ عامل 1 - ایجاد جو توانمندی

☐ عامل 2 - پذیرفتن نتایج کار

☐ عامل 3 - معنی دار بودن شغل

☐ عامل 4- میزان ضایعات

☐ عامل 5- توانایی

نوع پرسشنامه: محقق ساخته 

روایی و پایایی: نامشخص

منبع: نامشخص

نمونه سؤالات:

☐ 1 - اعتماد به نفس کارکنان منجر به افزایش دانش آنها در سازمان می شود.

☐ 2 - تا چه اندازه فکر می کنید که توانایی شما به ثبات قدم و پشتکارتان نیاز مند است

نوع فایل : Word

تعداد صفحه: 3 

ریال 30000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi