• پرسشنامه شناسایی ابزارهای تاثیر گذار بازاریابی سبز بر رفتار مصرف کنندگان کد: 1701 مشاهده پرسشنامه
  • پرسشنامه اثربخشی ارتباط الكترونيكي با مشتری بر رضايت مشتريان مدل رضایت مشتری آمریکا eCRM in ACSI کد: 1731 مشاهده پرسشنامه
  • پرسشنامه ارزیابی رضایت مشتری کد: 1735 مشاهده پرسشنامه
  • پرسشنامه تعیین و اولویت بندی عوامل رضایت‌مندی نمایندگان فروش بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی AHP کد: 1736 مشاهده پرسشنامه
  • پرسشنامه ارزیابی رضایت مشتریان محصولات غذایی تولیدی در شرکت ... کد: 1737 مشاهده پرسشنامه
  • پرسشنامه عملکرد داوطلبانه مشتری کورت : وفاداری مشتری ، همکاری مشتری ، مشارکت مشتری کد: 1738 مشاهده پرسشنامه