• پرسشنامه‌ بررسی عوامل تاثيرگذار بر قصد روستاييان براي استفاده از منابع انرژي تجديدپذير کد: 41012 مشاهده پرسشنامه